Działania 2020

Zadanie pn. „zaDziałaj Lokalnie w Powiecie Płockim”
Zadanie skierowane jest do członków organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, grup nieformalnych, osób indywidualnych.


W ramach zadania organizowany jest konkurs grantowy pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE”.

W Konkursie Grantowym dofinansowane zostały projekty, które:

  • przewidują działania dotyczące walki z epidemią oraz zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online

oraz

  • inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

W ramach konkursu grantowego pn. Działaj lokalnie 2020. Komisja wyłoniła spośród 30 wniosków aplikacyjnych 22 projekty - lokalne inicjatywy zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego. Zgłoszono również 1 wniosek jako inicjatywę DL.

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 75 000,00 zł

Zadanie finansowane jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków Ośrodka DL Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego.
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dla grantobiorców konkursu „Działaj Lokalnie” Fundacja oferuje indywidualne szkolenia oraz doradztwo dla organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, klubów i grup inicjatywnych.

Ponadto uczestników zadania zaproszono do udziału w konkursach, takich jak:

Konkurs „Opowiedz…” skierowany do uczestników konkursu grantowego pn. Działaj lokalnie, służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów, przedstawionych w formie krótkiego reportażu filmowego. Opowiadanie o podejmowanych przedsięwzięciach może bowiem w znaczący sposób wpłynąć na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego, co jest nadrzędnym celem konkursu.
W konkursie wyłonimy 4 laureatów w 4 kategoriach konkursowych.

Kategorie konkursowe: CZŁOWIEK, MIEJSCE, MOTYW, FILMOWY PRODUKT PROJEKTU
Forma: reportaż multimedialny lub krótki film.
Czas trwania: max. 2,5 min

Drugi konkurs pn. „Wolontariat jest dla każdego” skierowany jest do wolontariuszy dorosłych, organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, którego celem jest rozpropagowanie idei wolontariatu, pokazanie wartości, jakie ze sobą niesie oraz zaprezentowanie działań o charakterze społecznym angażujących wolontariuszy.
W konkursie wyłonimy 6 laureatów w dwóch kategoriach konkursowych: indywidualnej i grupowej.