Działania 2020

„zaDziałaj Lokalnie w powiecie płockim"

Głównym celem zadania jest wzmocnienie potencjału i skuteczności działań organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich i w małych miastach powiatu płockiego, wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu zaangażowania, aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia a także przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ponadto budowanie społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rozwoju ruchu wolontarystycznego w małych społecznościach.

Działania:

 1. Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” - na inicjatywę lokalną w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – regranting.

Celem konkursu jest praktyczna realizacja samodzielnie zaplanowanych projektów tzw. inicjatyw lokalnych oraz aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości tj na terenach wiejskich i w małych miastach powiatu płockiego. Poprzez konkurs będziemy wspierać zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. W praktyce oznacza to wsparcie merytoryczne i finansowe dla organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, a także grup nieformalnych, które znajdują się i działają na obszarze powiatu płockiego, oraz działają dla lokalnych społeczności.

 1. Szkolenie on-line nt. „Jak tworzyć projekty społeczne".

Ważnych elementem zadania jest szkolenie z zakresu pozyskiwania środków, przygotowania i realizacji projektów, pracy w zespole. Uczestnicy szkolenia zwiększą swoje umiejętności potrzebne do przygotowywania dobrych wniosków projektowych. Rozwiną swoje umiejętności zaplanowania działań projektowych oraz opracowania ich opisu. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym różnią się problemy od celów, a działania od rezultatów w projektach.

 1. Szkolenie on-line nt. „Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO”

W trakcie szkolenia przedstawimy źródła pozyskiwania środków i metody, jakimi można te środki uzyskać. Postaramy się zachęcić uczestników do twórczego podejścia i do wyjścia poza planowanie wyłącznie w oparciu o granty – zbyt często bowiem zapominamy, jak wiele jest różnych sposobów zapewnienia środków na działalność naszych organizacji np. od lokalnego biznesu.

 1. Szkolenie on-line nt. „Ochrona danych osobowych w NGO”

O nowych zmianach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczą się ostatnio wszyscy. Ten ważny aspekt dotyczy wielu organizacji – często zbieramy dane osobowe odbiorców naszych działań. Jak robić to zgodnie z prawem i ze zmianami, które weszły w życie? Na te wszystkie pytania odpowiemy podczas szkolenia naszym organizacjom. Jedną z podstawowych zasad RODO jest zasada rozliczności, która oznacza, że organizacja pozarządowa musi wykazać, że wywiązuje się z obowiązku ochrony danych i że stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w RODO.

 1. Konkurs pn. Wolontariat jest dla każdego

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk wolontarystycznych oraz zachęcanie mieszkańców powiatu płockiego do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

Do konkursu można zgłaszać inicjatywy podjęte/realizowane w 2020 roku. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu płockiego. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do dnia 25 listopada 2020r karty zgłoszeniowej wraz z opisem pracy - zaangażowania wolontariusza indywidualnego lub pracę grupy wolontariuszy.

Kategorie konkursowe:

 • Wolontariat indywidualny
 • Wolontariat grupowy (organizacja pozarządowa, KGW, klub).

Nominowani wolontariusze swoją działalność prowadzić powinni w następujących obszarach życia społecznego: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, czy aktywność społeczna itd. Szczególnie premiowane będą działania dotyczące walki z epidemią oraz zmniejszające negatywne skutki epidemii.

Kryteria oceny zgłoszeń w poszczególnych kategoriach:

 • zaangażowanie,
 • innowacyjność,
 • skuteczność,
 • partnerstwo.

Laureatów konkursu wyłoni Lokalna Kapituła Konkursu. Kapitułę powołuje Organizator. W skład Kapituły wejdą osoby, których działalność społeczna, postawa lub autorytet upoważnia, zdaniem organizatorów, do zabierania głosu na temat wolontariatu.

Rozstrzygnięcie konkursu: Kapituła oceni nadesłane zgłoszenia i wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach. Spośród kandydatur, wybrani zostaną laureaci Konkursu, a ich sylwetki zaprezentowane podczas uroczystej Gali podsumowującej zadanie prowadzonej on-line. Kapituła Konkursu przyzna 3 nagrody główne w każdej kategorii oraz przekaże dyplomy dla wszystkich zgłoszonych wolontariuszy.

Proponowane nagrody:

 • Wolontariat indywidualny – nagrody główne: sprzęt sportowy
 • Wolontariat grupowy – nagrody główne: sprzęt RTV (np. sprzęt Audio lub Video - wykorzystanie podczas szkoleń, konferencji, imprez plenerowych).

Sposób przekazania nagród: W sytuacji obowiązujących nadal zasad reżimu sanitarnego nagrody laureatom zostaną przekazane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zostaną oni powiadomieni telefonicznie o przyznanej nagrodzie, zostanie ustalona forma odbioru nagrody (ustalone miejsce i godzina (wszyscy winni posiadać maseczki, rękawice i zachować 2 m odległości). Nagrody będą mogły być także przekazane za pomocą poczty. Potwierdzeniem odbioru nagród będzie podpis albo druk potwierdzenia nadania przesyłki.

 1. Konkurs pn. "Opowiedz …”

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców konkursu DL do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach zadania. Opowiadanie o podejmowanych przedsięwzięciach może bowiem w znaczący sposób wpłynąć na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego, co jest nadrzędnym celem konkursu.

Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów. Prace powstałe w ramach Konkursu będą spełniać funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Będzie zachęcać do tego, aby autorzy prac skupili się zarówno na treści jak i na formie prac. Stworzone w ramach Konkursu prace będą stanowić formę promocji zarówno poszczególnych projektów, jak i całego Zadania.

Kategorie konkursowe:

Kategoria: CZŁOWIEK

W tej kategorii powinny znaleźć się prace, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Prace mogą opowiadać o lokalnych liderach, ale też o uczestnikach projektu.

Kategoria: MIEJSCE

Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście – efekt. Warto, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi. Prace zgłoszone w tej kategorii mogą również odnosić się do poczucia tożsamości lokalnej i historii „małych ojczyzn”.

Kategoria: MOTYW

Kategoria ta daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.

Kategoria: FILMOWY PRODUKT PROJEKTU

Kategoria ta została stworzona z myślą o grantobiorcach, którzy jako cel swojego projektu „Działaj Lokalnie” obrali nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość itp. W tej kategorii mogą być zgłaszane prace, które są produktem projektu, a nie (jak w pozostałych kategoriach) opowiadają o zmianie, jaka zaszła wskutek projektu.

FORMA PRAC

 • Reportaż filmowy lub krótki film nie dłuższy niż 2,5 minuty.

Warunki uczestnictwa:

Praca zgłaszana do Konkursu musi być opublikowana w otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. Youtube, Vimeo, Facebook, itp.). Dostęp do zgłaszanej pracy musi być powszechny dla każdego użytkownika Internetu.

Zgłoszona praca musi:

 1. być opatrzona krótkim opisem w serwisie (do 1000 znaków ze spacjami), oddającym najważniejsze założenia projektu, tożsamy opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia do Konkursu;
 2. zawierać informację, w swojej treści jak i w opisie, z podaniem źródeł dofinansowania;
 3. być dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0, stosowne oświadczenie musi znaleźć się w opisie pracy lub ustawieniach otwartego serwisu internetowego: [Tytuł pracy] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0;
 4. Zawierać logotypami finansujących umieszczone na obowiązkowej planszy końcowej.

Przyznane zostaną 4 nagrody po jednej w każdej kategorii konkursowej.

Proponowane nagrody: : sprzęt RTV (np. sprzęt Audio lub Video - wykorzystanie podczas szkoleń, konferencji, imprez plenerowych).

Nagrody przeznaczone będą dla organizacji lub grup nieformalnych, a nie imiennie dla autorów prac.

Sposób przekazania nagród: w sytuacji obowiązujących nadal zasad reżimu sanitarnego nagrody laureatom zostaną przekazane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zostaną oni powiadomieni telefonicznie o przyznanej nagrodzie, zostanie ustalona forma odbioru nagrody (ustalone miejsce i godzina (wszyscy winni posiadać maseczki, rękawice i zachować 2 m odległości).

Nagrody będą mogły być także przekazane za pomocą poczty. Potwierdzeniem odbioru nagród będzie podpis albo druk potwierdzenia nadania przesyłki.

W przypadku zniesienia reżimu sanitarnego nagrody zostaną przekazane podczas Gali sumującej projekt.

 1. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych

Projekt oferuje również bezpłatne profesjonalne doradztwo - świadczenia indywidualne prowadzone metodą on – line (e-mail, wewnętrzna poczta, inne komunikatory) lub stacjonarnie w siedzibach organizacji, grupy lub w biurze fundacji (z zachowaniem reżimu sanitarnego). Usługi doradcze obejmować będą aspekty m.in.: zagadnienia związane z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie: aspektów prawno – organizacyjnych NGO, tworzenia organizacji pozarządowej, przygotowania strategii finansowania działalności, tworzenia projektów o dofinansowanie, realizacji projektów, prawnych aspektów działania kół gospodyń wiejskich, RODO w czasach epidemii, współpracy organizacji pozarządowych z samorządami i biznesem, zarządzania finansami, sieciowanie i współpraca z innymi podmiotami, rozwoju wolontariatu, pomocy w obsłudze finansowo księgowej organizacji, promocji działań, współpracy z mediami itd.

 1. Gala Liderów Powiatu Płockiego

Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie Gala Liderów Powiatu Płockiego, podczas której odbiorcy/uczestnicy poznają dobre praktyki realizowane w środowisku wiejskim, zaprezentowani zostaną lokalni liderzy - wolontariusze oraz efekty inicjatyw przez nich realizowanych. Ze względu na obecnie obowiązujące obostrzenia sanitarne przyjmujemy alternatywę organizacji Gali za pośrednictwem mediów społecznościowych i w telewizji prezentując działania zgodnie z zaplanowanym programem (wykład, prezentacje inicjatyw i wolontariuszy) - transmisja on-line. Gala będzie skierowana do wszystkich uczestników zadania oraz do ogółu społeczeństwa. W przypadku zdjęcia restrykcji sanitarnych Gala zostanie przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Płocku (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

 1. Działania w Internecie - baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych

Na stronie www oraz na portalach społecznościowych będą skarbnicą wiedzy-bazą dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych zawierająca poradniki tematyczne, broszury, opisy i relacje zdjęciowe/filmowe z prowadzonych inicjatyw lokalnych. Liczba odsłon: 5000 Duży nacisk będziemy kładli na promocję zadania, podczas prowadzonych działań wykorzystując do tego roll-up, promując go w regionie, ponadto współpracując z mediami.

 1. Działania promocyjne