Działania 2019

1. WARSZTAT I nt. "Od pomysłu do realizacji czyli jak napisać dobry projekt?".

 • Jakie są nasze potrzeby, o czym warto mówić?
 • Idea - skąd pomysł na projekt? Jakie pomysły nadają się do realizacji i kto za nie zapłaci?
 • Czym różni się cel od rezultatów? Sformułowanie celu i rezultatów.
 • Działania/ zadania - jak je opisać?
 • Harmonogram i budżet.
 • Kogo zaangażować do projektu, czyli lokalne partnerstwo.
 • Piszemy na próbę zajawkę czyli krótki opis mający zainteresować grantodawcę.
 • Przegląd aktualnych konkursów dotacyjnych dla NGO.

Ważnych elementem zadania są warsztaty z zakresu pozyskiwania środków, przygotowania i realizacji projektów, pracy w zespole oraz w partnerstwie.

2. WARSZTAT II nt. "RODO dla NGO".

 • Czym jest RODO? Czego należy się obawiać
 • Przygotowanie organizacji do RODO;
 • Jak przetwarzać dane bezpiecznie i zgodnie z RODO?
  - Zabezpieczenia techniczne.
  - Zabezpieczenia organizacyjne.
 • Jaka dokumentacja przetwarzania danych jest niezbędna w celu zapewnienia zgodności z nowym rozporządzeniem - RODO?
  - Dokumenty, których wymaga RODO.
  - Wykorzystanie obecnie funkcjonującej dokumentacji.
  - Dodatkowe dokumenty i procedury, które warto stworzyć.
 • Naruszenia ochrony danych osobowych w świetle RODO - wprowadzenie oraz warsztat praktyczny.
 • Nowe obowiązki wynikające z RODO.
  - Ocena skutków dla ochrony danych osobowych.
  - Ocena wpływu na prywatność.
  - Domyślna ochrona danych.
 • RODO - samoocena (czyli jak podejść do wdrożenia RODO dokonując oceny swojej działalności w kontekście przetwarzania danych osobowych)

Wychodząc naprzeciw potrzebom, rodzącym się pytaniom, z którymi stykamy się w naszej pracy na rzecz organizacji w środowisku powiatu płockiego, postanowiliśmy wesprzeć edukacyjnie w tym zakresie wszystkich, którzy potrzebują wiedzy, podpowiedzi i umiejętności w rozwiązywaniu związanych z RODO dylematów.

3. WARSZTATY III nt. "Wolontariat i pierwsza pomoc" - 2.

I:

 • Prawne podstawy wolontariatu.
 • Charakterystyka osób z różnymi niepełnosprawnościami i ich zachowania.
 • Omówienie różnych form pracy z osobą z niepełnosprawnością.
 • Praktyczne porady ułatwiające kontakt z osobami z niepełnosprawnością zwłaszcza z dysfunkcjami wzroku i mowy oraz poruszającymi się na wózku.
 • Praktyczne porady ułatwiające kontakt z seniorami.
 • Praca w grupach (zorganizowanie zajęć dla osób z różnymi dysfunkcjami oraz dla seniorów).

II:

 • Organizacja ratownictwa medycznego.
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 • Wzywanie pomocy.
 • Numery Ratunkowe + jak wzywać, co mówić.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS 2015 (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 • Wykład wraz z pokazem na manekinach do ćwiczenia RKO.
 • Rany powypadkowe i krwotoki - pokazy bandażowania na pozorantach udostępnienie chętnym środków
  opatrunkowych do przećwiczenia pod okiem instruktora;
 • Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie, padaczka. Objawy jak postępować.
 • Filmy instruktażowe - Objawy i postępowanie - Pierwsza pomoc.
 • Przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego.

4. Konkurs grantowy pn. "Działaj Lokalnie" - na lokalną inicjatywę w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - regranting.

Celem konkursu jest praktyczna realizacja min. 30 samodzielnie zaplanowanych projektów tzw. lokalnych inicjatyw społecznych oraz aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez konkurs wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

5. Konkurs pn. "Barwy wolontariatu w powiecie płockim".

Adresaci konkursu: wolontariusze ‐ młodzieżowi i dorośli, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, placówki oświatowe.
Cel: Promocja dobrych praktyk wolontarystycznych.

Kategorie konkursowe:

 • Wolontariat indywidualny
 • Wolontariat grupowy (organizacja pozarządowa, szkoła).

Nominowani wolontariusze swoją działalność prowadzić powinni w następujących obszarach życia społecznego: edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, ekologia, zdrowie itd.

6. "Dzień dla społeczności" – akcja wolontarystyczna.

Poprzez to działanie chcemy włączyć jak i nauczyć lokalne organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne jak można współpracować z biznesem na przykładzie współpracy Fundacji z lokalnym biznesem.
Misją programu wolontariatu pracowniczego jest tworzenie partnerstwa pomiędzy NGO a lokalnym biznesem oraz pogłębianie dialogu firmy z pracownikami, z jej najbliższym otoczeniem, co prowadzi do zaangażowania się pracowników w sprawy lokalne.
Dzięki wolontariatowi pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności, wzrasta ich zaangażowanie w sprawy firmy oraz Regionu Płockiego.

7. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych.
Usługi doradcze obejmować będą następujące aspekty:

 • prawno - organizacyjne funkcjonowanie organizacji/kół gospodyń wiejskich/klubu/grupy,
 • finansowo - księgowe,
 • doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez sektor społeczny.
 • tworzenia projektów, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, realizacji projektów,
 • tworzenia organizacji pozarządowych: stowarzyszenie rejestrowe lub zwykłe, fundacja,
 • współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, biznesem, lokalnymi partnerami, itp.
 • doradztwo w zakresie promocji działań,
 • rozwój i promocja wolontariatu.

8. Gala podsumowująca.

 • Powitanie uczestników.
 • Przedstawienie efektów zadania.
 • Prezentacja zrealizowanych inicjatyw w ramach konkursu pn. "Działaj lokalnie" - dobre praktyki prezentowane przez liderów lokalnych inicjatyw.
 • Organizacja wolontariatu jako metoda animowania społeczności lokalnej.
 • Prezentacja laureatów konkursu pn. "Barwy wolontariatu w powiecie płockim".
 • Uroczyste wręczenie Dyplomów udziału w zadaniu.

Podczas Gali podsumowującej zadanie, nastąpi prezentacja efektów zadania oraz lokalnych inicjatyw.

9. Działania w Internecie - baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych.

 • poradniki z przeprowadzonych warsztatów,
 • wykaz inicjatyw lokalnych z opisem działań, efektów i dobrych praktyk, galerią zdjęć,
 • mapę inicjatyw lokalnych,
 • filmy dokumentujące najciekawsze działania realizowanych inicjatyw lokalnych.

Na facebooku powstanie specjalna grupa dyskusyjna dla realizatorów inicjatyw.

10. Działania promocyjne.