RODO

Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. 

mlodzirazem.pl może używać cookies do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają naszą stronę oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Polityka dotycząca plików cookie
Korzystając z niniejszej witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.


Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" (09-533 Słubice), Grzybów 1/2, (dalej jako: „Administrator”).
Z Administratorem, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:
a) adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
b) adres korespondencyjny: ul. Bielska 57A, 09 - 400 Płock;
c) telefon kontaktowy: 514 263 249.


2. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a) dane identyfikujące (np. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia),
b) dane kontaktowe (np. adres do korespondencji, adres zamieszkania),
c) dane dotyczące miejsca zatrudnienia oraz zajmowanego stanowiska,
d) dane dotyczące preferowanej formy kontaktu,
e) dane dotyczące zaangażowania w inicjatywy Administratora,
f) dane dotyczące wsparcia finansowego (np. przekazanych darowizn)
g) dane dotyczące wizerunku.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania nie będzie skutkował niekorzystnym Pani/Pana traktowaniem, ani nie spowoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji ze strony Administratora. Administrator może więc przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w szczególności wizerunek, jeżeli dobrowolnie zostaną przez Panią/Pana przekazane do Administratora.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przez Administratora celów statutowych, w szczególności zaś w celu:

a) współpracy Pani/Pana i Administratora w ramach zawartych umów, w tym takich celów jak 
uzgodnienie sposobu realizacji umowy, spełnienia świadczeń wzajemnych, rozliczenia, oceny przedmiotu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora w związku z prowadzeniem 
działalności, w szczególności na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach (w tym dotyczących sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, informowania o zebraniach ciał statutowych Administratora, prowadzenia dokumentacji członkowskiej), księgowych, podatkowych, z zakresu realizacji zadań publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c) jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę, w celach informowania o działaniach Administratora i jego 
partnerów oraz pozyskiwania partnerów i środków finansowych dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych w związku z 
zatrudnieniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym ewidencji i zarządzania 
personelem, statystyki, komunikacji i raportowania wewnętrznego Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

f) ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie 
integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

a) instytucjom upoważnionym z mocy prawa, w szczególności podmiotom upoważnionym do 
odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja);

b) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. obsługa księgowo-kadrowa, usługi IT, partnerzy w realizacji celów statutowych Administratora.
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:

a) dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, w ramach której i w związku z 
którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane, - do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku 
z prowadzeniem działalności statutowej (np. przepisami prawa o stowarzyszeniach, przepisami księgowymi i przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego i wolontariatu) - przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na 
przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;

d) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora dla wewnętrznych celów 
administracyjnych Administratora oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO)

Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji:
(i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
(ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
(iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane,
(iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw,
(v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
(vi) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.

b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) 
Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z
następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv)
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy:
(i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora,
(ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych,
(iii) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to
przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach,
chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń.
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
(i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę,
(ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,
(iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.

g) prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. SPOSÓB REALIZACJI PRAW
Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5 w następujący sposób:
a) adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
b) adres korespondencyjny: ul. Bielska 57A, 09 - 400 Płock;
c) telefon kontaktowy: 514 263 249.

7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com