WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Wydawnictwa: przyroda Mazowsza Płockiego
Opracowano i wydrukowano publikacje:

1. Publikacja pn. „Miejsca przyrodniczo cenne Regionu Płockiego”.
Format: A4
Objętość: 56 stron.
Nakład: 500 egz.
Odbiorcy: Szerokie grono odbiorców, szkoły, organizacje pozarządowe, lokalne władze
Spis treści
- Wstęp
- Pomniki przyrody w Płocku
- Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe na terenie Płocka
 Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Jaru Rzeki Rosicy
 Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Jaru Rzeki Brzeźnicy
- Wybrane Obszary Natura 2000 w regionie płockim
- Obszar Natura 2000 - Dolina Środkowej Wisły
- Obszar Natura 2000 - Kampinoska Dolina Wisły
- Bioróżnorodność Skarpy Wiślanej
- Parki, skwery, aleje i place Płocka
II. Album „Perła płockiego Mazowsza – Brudzeński  Park Krajobrazowy”. 
Format: A4
Druk – pełen kolor
Nakład 550 szt.
Objętość: 104 str.
Spis treści
- Słowo wstępne.
- Wędrując przez Brudzeński Park Krajobrazowy.
- Fauna i flora w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym.
- Zarys historii i walory kulturowe regionu BPK.
- Pomniki przyrody.
- Rezerwaty przyrody.
- Szlaki i ścieżki turystyczne.
- Walory Turystyczne BPK.

III. Publikacja pn. Jezioro Szczawińskie

Format: A4
Druk – pełen kolor
Okładka: pełen  kolor
Oprawa - szycie
Objętość 146 stron.
Nakład 700 egz.

Wydawnictwo o charakterze albumowym prezentujące awifaunę rezerwatu „Jez. Szczawińskie” oraz  części Obszaru Natura 2000 Dolina Przysowy i Słudwi.
W wydawnictwie została zaprezentowana unikalna populacja przedstawicieli awifauny w skali Mazowsza oraz kraju. Teren ten jest mało znany ponieważ dopiero w I dekadzie 2000r otrzymał status rezerwatu przyrody.
Publikacja ma wartości edukacyjne i przyrodniczo-informacyjne.
Rezerwat przyrody (utworzony w 2009 r - Akt prawny : Zarzadzenie nr 8 RDOŚ w Warszawie z 29 maja 2009(Dz. Urz Woj. Maz. nr 111) o nazwie „Jezioro Szczawińskie” to obszar wód, bagien, pastwisk i zadrzewień o łącznej powierzchni 137,88 ha, położony na terenie gminy Szczawin Kościelny, w powiecie gostynińskim, w województwie mazowieckim.
Jezioro połączone jest z 10 innymi, niewielkimi jeziorami i zbiornikami wodnymi, tworząc rozległe kanały. Teren ten stanowi unikalną ostoję ptactwa wodnego, wobec czego objęto go ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy.

Odbiorcy wydawnictw: Szerokie grono odbiorców, szkoły, organizacje pozarządowe, lokalne władze.
Liczba odbiorców - 10000 osób.

Efekt ekologiczny

Wzbogacenie bibliotek szkolnych, organizacji turystycznych o nowe wydawnictwa z zakresu turystyki, w ilości 1750 egz. wydawnictw, poprzez: wydanie 500 egzemplarzy informatora pn. „Miejsca przyrodniczo cenne Regionu Płockiego”, albumu: „Perła płockiego Mazowsza – Brudzeński Park Krajobrazowy” w nakładzie 550 szt. przekazany nieodpłatnie gminom, organizacjom turystycznym, szkołom, wydanie 700 egzemplarzy pionierskiej publikacji pn.  „Jezioro Szczawińskie”,
Ponadto:
- rozszerzenie wiedzy mieszkańców, samorządowców gminy, nauczycieli nt. wartości przyrodniczych obszarów miasta Płocka i okolic i ich wykorzystania do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej,
- poznanie obszarów cennych przyrodniczo,
- więcej turystów na terenach cennych przyrodniczo Mazowsza Płockiego,
- rozszerzenie wiedzy dzieci, młodzieży, dorosłych nt. szczególnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych BPK i konieczności ochrony tych zasobów,
- promocja działań WFOŚiGW w Warszawie.

 

 

Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

"Wydawnictwa: przyroda  Mazowsza Płockiego"