WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


W kontakcie z naturą


„W kontakcie z naturą - aktywna edukacja stacjonarna i terenowa”
wg. Umowy dotacji  nr  0099/13/EE/D z dnia 21/05/2013

Finansujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10000,00 zł


Cel: podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie edukacji przyrodniczej, działalności krajoznawczo-turystycznej, przeciwdziałania zmianom klimatu, budowy odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii, racjonalnego gospodarowania energią, racjonalnego gospodarowania odpadami poprzez warsztaty – min. 465osób,

Działania:

1. Warsztaty terenowe pn. „Wyprawa odkrywców”
Miejsce: Ścieżka edukacyjno–przyrodnicza w parku dworskim – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

I Temat: Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w parku dworskim.
- jakie gatunki drzew rosną w parkach, a jakie w lasach,
- czym różnią drzewa od krzewów,
- na czym polega zapylanie kwiatów i rozsiewanie nasion,
- jak wyglądają kwiaty i owoce wybranych gatunków drzew i krzewów,
- poznają różnice w budowie liści drzew liściastych i iglastych,
- a także techniki pomiaru wysokości drzew.     

II temat. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w lesie grądowym.

Uczestnicy poznają także elementy składające się na warstwową budowę lasu, dowiedzą się jakie zwierzęta można spotkać w lesie oraz jak rozpoznać ich ślady.

2. Warsztaty terenowe pn. „Edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce”
Czas spływu -  8 godzin dziennie (z przerwami na posiłek na łonie natury) - 3 dni/ - łącznie 48 godzin pracy trenerów
- Długość trasy – 24 km.
- Sprzęt – kajaki 2 osobowe, namioty, karimaty,
- grupa - 15 osobowa
- 2 instruktorów / ratowników
- Baza stacjonarna w Murzynowie - Ośrodek Uniwersytetu Warszawskiego - Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne w Murzynowie

Dzień I
Zajęcia terenowe nad wodą - Poznajemy warunki życia w wodzie
Cele zajęć
- poznanie właściwości wody stawowej, jako środowiska życia organizmów.
- znajomość nazw kilku gatunków roślin i zwierząt wodnych.
- znajomość przystosowań wybranych roślin i zwierząt do  życia w wodzie.
- poznanie prostych łańcuchów pokarmowych występujących w środowisku wodnym.
- znajomość sposobów ochrony wody.

Dzień II
Cały dzień przeznaczony jest na spływ kajakowy rzeką Skrwą Prawą z Brudzenia do Murzynowa (25 km).

Dzień III
Dzień ten przeznaczony jest na warsztaty terenowe po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym.

3. Warsztaty terenowe – fotograficzno–przyrodnicze
Ilość warsztatów: 4 – 1 warsztat x 4 = łącznie 20 godzin.
Program:
- Fotografia przyrodnicza.
- Fotografia plenerowa.
- Reportaże.
- Pisanie artykułów, tekstów przyrodniczych.
Realizacja:
- fotografowanie przedstawiające piękno krajobrazu przyrodniczego (siedliska na sztucznie usypanych wzgórkach, rozłogi pól, rowy melioracyjne, drogi dojazdowe, obsadzone wierzbami miedze) zachowane w bardzo dobrym stanie.

4. Warsztaty stacjonarne pn. „Szkoła Liderów- warsztaty dla młodzieży”
Przebieg:

I.  Część:
Tematy: Oszczędzamy energię. Przeciwdziałamy zmianom klimatu, oszczędzając energię. Nasz Eko-dom.
1.  Część organizacyjna – poznanie uczestników, przedstawienie celu zajęć.
2.  Prezentacja przygotowana przez trenera.
3.  Praca w grupach 4 - osobowych.
Uczestnicy wypisują urządzenia elektryczne spotykane w ich domach. Jedna osoba z całej grupy spisuje je na tablicy. Korzystając z dostępnej literatury i własnej wiedzy uczestnicy zapisują obok nazw sprzętów zużycie energii przez te urządzenia. Obliczają ile kosztuje miesięcznie praca takiego urządzenia.

4.  Praca indywidualna.
Uczestnicy odszukują wśród ofert sklepów dane dotyczące sprzętu. Wyszukują urządzenia bardziej energooszczędne, zastanawiają się kiedy zwróci się koszt zakupu nowego urządzenia.

II. Część:
Temat: Ty też masz wpływ na zmianę klimatu
1.  Prezentacja przygotowana przez trenera.
2.  Uczestnicy dzielą się na dwie grupy. Wyruszają na spacer po szkole.

I.  Spisują ilość żarówek i ich moc. Obliczają miesięczne zużycie energii przez żarówki.
II. Przy pomocy pracowników szkoły starają się ustalić zużycie wody w budynku szkolnym.
III. Wspólnie szukają odpowiedzi jak  należy oszczędzać energię elektryczną i wodę.

III Część:
Temat: Nie marnuję – segreguję, nie marnuję – kompostuję.
1.  Co to jest ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – wyjaśnienie pojęcia.
2.  Rodzaje odpadów
3.  Wytwórcy odpadów.
4.  Recykling i unieszkodliwianie.
5.  Wprowadzenie i wyjaśnienie ZASAD 6U.
6.  Zakończenie zajęć – spisanie dekalogu „Przyjaciela środowiska”, złożenie podpisów całej grupy

5. Warsztaty terenowe pn. „Walory przyrodniczo – krajobrazowe doliny Skrwy Prawej i Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”
Program:
- obserwacje obszarów chronionych oraz poznawania ich znaczenia w zachowaniu różnorodności biologicznej,
- poznanie fauny i flory Parku oraz historii i zabytki,
- ogólna charakterystyka Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego,
- mapa Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego z trasą,
- „Zostaw po sobie porządek” – sprzątanie wyznaczonego terenu parku w uzgodnieniu z pracownikiem parku oraz firmą odbierająca odpady,
-  ognisko, zabawa w pytania i odpowiedzi.
Pomoce dydaktyczne: lornetki, lupy, kserokopie planu ochrony Parku – mapy, szkice

Podsumowanie projektu
Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty poprzez podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej u 497 dzieci i młodzieży w zakresie edukacji przyrodniczej, działalności krajoznawczo-turystycznej, przeciwdziałania zmianom klimatu, budowy odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii, racjonalnego gospodarowania energią, racjonalnego gospodarowania odpadami  poprzez warsztaty nt.:

-  poznania: gatunków roślin, zwierząt, praw natury, jakie gatunki drzew rosną w parkach, a jakie w lasach, czym różnią drzewa od krzewów, techniki pomiaru wysokości drzew a także poznają elementy składające się na warstwową budowę lasu, dowiedzą się jakie zwierzęta można spotkać w lesie oraz jak rozpoznać ich ślady.
-  poznania walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych parków krajobrazowych poprzez warsztaty terenowe,
-  poznawania gatunków roślin, zwierząt, praw natury, sposobów przetrwania w środowisku naturalnym,
fotografowania krajobrazu przyrodniczego (siedliska na sztucznie usypanych wzgórkach, rozłogi pól, rowy melioracyjne, drogi dojazdowe, obsadzone wierzbami miedze) zachowane w bardzo dobrym stanie.

Myślą przewodnią projektu było budowanie świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych i pozaszkolnych.

Mierniki efektu ekologicznego:
- liczba osób objętych programem – 497osób 
- liczba przeprowadzonych warsztatów – 23,
- łączna ilość godzin warsztatowych: 174 godziny, w tym:   
* 80 uczestników 2 warsztatów terenowych  pn. „Wyprawa odkrywców”– (łącznie 32 godziny warsztatów),
* 16 uczestników 3 warsztatów terenowych   pn. „Edukacja Ekologiczna w rekreacji i turystyce” – (łącznie 48 godzin warsztatów),
* 65 uczestników 4 warsztatów fotograficzno–przyrodniczych – (łącznie 20 godzin warsztatów),
*235 uczestników 10 warsztatów  pn. "Szkoła Liderów- warsztaty dla młodzieży” – (łącznie 50 godzin warsztatów),
* 101 uczestników 4 warsztatów pn. „Walory przyrodniczo – krajobrazowe doliny Skrwy Prawej i Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” -  (łącznie 24 godziny warsztatów).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 \

 

 

  


W kontakcie z naturą - aktywna edukacja stacjonarna i terenowa” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14800,00 zł