WITAMY
sobota, 28 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Stypendia Pomostowe 2014/2015

03 października 2014r. Komisja Stypendialna w Łodzi przyznała
2 stypendia naszym stypendystom
Natalii Kowalskiej i Przemysławowi Banasiak.

Gratulujemy!!!


Ogłoszenie

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłosił kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015.

Segment II skierowany jest do maturzystów z 2014, ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r.
- zostali przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
- posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XIII edycji Programu,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie
www.stypendia-pomostowe.pl ,
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1176 zł lub 1344 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2014r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.
Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm:

Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś: 
- posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie.

(Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem". W tym celu do 20 lipca 2014r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres

Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2014/2015.
Imię i Nazwisko:               …………………………………
Adres zamieszkania:         …………………………………
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły:     …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ............................
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2014r.: ................................

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 30 lipca 2014r.

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wnioski będą składane on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2014r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z

->Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów  dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 - Segment II,

następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

- kserokopię świadectwa dojrzałości,
- zaświadczenie o przyjęciu na studia,
- dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2014r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
-
dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.

Termin składania wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2014r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu,
w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014r.

Dokumenty należy składać:
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
ul. Stary Rynek 20
09-400 Płock

Kontakt:
Dariusz Winiarski - 24 268 37 74

Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
PAFW

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.