WITAMY
sobota, 28 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Ekologicznie w regionie płockim

„EKOLOGICZNIE W REGIONIE PŁOCKIM”

Odbiorcy projektu: dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Działania:

1. Warsztaty pn. „Edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce”
Uczestnicy: młodzież szkolna.
Termin realizacji: 14, 15, 16 sierpnia 2014 roku
Czas spływu:  8 godzin dziennie (z przerwami na posiłek na łonie natury) - 3 dni/24 godziny / łączny czas pracy trenerów 48 godzin.
• Długość trasy – 24 km.
• Sprzęt – kajaki 2 osobowe, namioty, karimaty,
• grupa – 14 osobowa
• Baza stacjonarna w Murzynowie - Ośrodek Uniwersytetu Warszawskiego - Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne w Murzynowie.
Ślady żerowania bobrów, dziewicze ostępy leśne, stare młyny, można zobaczyć podczas spływu kajakowego Skrwą od Brudzenia do położonego nad brzegiem Zalewu Włocławskiego Murzynowa.
Na warsztaty składają się: spływ kajakowy i warsztaty terenowe po BPK.

Warsztaty prowadzone w formie spływów kajakowych, zajęć rowerowych, pieszych oraz edukacyjnych.

I dzień
Trenerzy: Łukasz Foremski, Żaneta Marczak
Zajęcia terenowe nad wodą - Poznajemy warunki życia w wodzie.
Praca z podziałem na grupy.
CELE OGÓLNE:
• rozwijanie pasji poznawania zjawisk przyrodniczych,
• rozwijanie umiejętności analizowania obserwowanych zjawisk,
• uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan otoczenia,
• osobiste i trwałe zaangażowanie w ochronę przyrody we własnym otoczeniu,
• kształtowanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy,
• kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

Umiejętności:
• rozpoznawanie organizmów wodnych.
• charakteryzowanie wody, jako środowiska życia.
• porównanie warunków życia na lądzie z warunkami życia w wodzie.
• przeprowadzenie prostych obserwacji i pomiarów.
• wnioskowania i uogólniania na podstawie analizy wykonywanych zadań.
• uzasadnienie znaczenia czystości wody dla prawidłowego funkcjonowania życia w wodzie.

Program:
1. Wprowadzenie: Warunki życia w wodzie.
2. Ćwiczenie „Poznajemy naszą rzekę”.
3. Ćwiczenia z lupą „Poznajemy mieszkańców naszej rzeki”.
4. Zadania dla uczestników.

II i III dzień
Dzień II - spływ kajakowy rzeką Skrwą Prawą z Brudzenia do Murzynowa (24 km). W trakcie spływu uczestnicy zbierają śmieci na rzece, biorą udział w różnych zajęciach przeprowadzanych na wodzie, zmagają się z przeszkodami znajdującymi się w nurcie rzeki i poznają przyrodę BPK. Zajęcia kończą się warsztatami dydaktycznymi i dyskusją o stanie czystości wód Skrwy, Wisły.

Dzień III - warsztaty terenowe po BPK.
• walory przyrodnicze i kulturowe
• obserwacja i rozpoznawania różnych gatunków roślin i zwierząt. (lornetki, atlasy, przewodniki do oznaczania flory i fauny).

Warsztaty na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego realizowane poprzez wycieczkę rowerową. W czasie wycieczki uczestnicy zapoznali się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi zwiedzanego terenu. Obserwowali i rozpoznawali różne gatunków roślin i zwierząt. (pomoce - lornetki, atlasy, przewodniki do oznaczania flory i fauny). Bardzo ważnym elementem wycieczki było zwiedzanie połączone z oglądaniem zabytków kultury. Instruktor - prelegent pokazał relacje między przyrodą a człowiekiem na przestrzeni wieków. Po powrocie do bazy w Murzynowie uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem kolektorów słonecznych, które podgrzewają wodę w Obserwatorium (wykorzystywanie energii odnawialnej) i działaniem przydomowej oczyszczalni ścieków.
Pomoce dydaktyczne: lornetki, lupy, kserokopie planu ochrony Parku – mapy, szkice.
Podczas warsztatów terenowych uczestnicy sprzątali rzekę Skrwę oraz Brudzeński Park Krajobrazowy.

2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży pn. "Zielona energia" 
Uczestnicy: dzieci i młodzież szkolna.
Miejsce: na terenie placówki przedszkolnej lub szkolnej zgłaszającej chęć przeprowadzenia warsztatów.
Celem warsztatów jest poznanie zasad wykorzystania prądu oraz jego produkcji z energii wiatru, biomasy, słońca.
Zastosowane metody były dostosowane do grupy odbiorców.

Główne cele warsztatów:
Zwrócenie uwagi na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz zapewnienia równego dostępu energii dla wszystkich, ale też ochrony środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów energii tradycyjnej, czystsze technologie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Celem szczegółowe:
- poznanie zasad wykorzystania prądu oraz jego produkcji z energii wiatru,
- poznanie możliwości skorzystania z energii słonecznej w domu, szkole, zakładzie pracy, instytucji w warunkach Mazowsza,
- poznanie budowy i zasad  działania instalacji solarnej,
- praktyczne zaprojektowanie instalacji solarnej w domu, miejscu pracy, a także wykonanie instalacji własnymi siłami, kupując potrzebne materiały, urządzenia do wykonania instalacji solarnej,
- poznania źródeł finansowania instalacji solarnych
- zapoznanie się z obsługą i konserwacją instalacji solarnej.

Zakres tematyczny:
‐ Wprowadzenie do energii słonecznej.
‐ Woda jako źródło energii elektrycznej.
‐ Wykorzystanie biomasy.
‐ Turbiny wiatrowe.
‐ Zasoby energii wiatrowej - Ile jest wiatru?
‐ Krzyżówka OZE.
Metody i techniki:
- burza mózgów,
- praca w grupach,
- dyskusja,
- prezentacja.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczestników warsztatów oraz przekazanie informacji o projekcie i finansowaniu – WFOŚiGW w Warszawie.
2. Wprowadzenie do tematu - prezentacja multimedialna pn. „Zielona energia" dla uczniów przekazująca najważniejsze informacje nt. odnawialnych źródeł energii itd..
3. Rozdanie uczestnikom warsztatów karty pracy – kolorowanka.
4. Krzyżówka OZE (karta pracy ).
5. Obserwacja – kojarzenie
6. Źródła energii.
7. Zabawa w „odchmurzanie” nieba.
8. Układanka obrazkowa – dopasowanie źródeł energii do ich odbiorników i pozyskanych dzięki temu produktów.
9. Jak oszczędzać energię w gospodarstwie domowym.
10. Energia źródłem tworzenia.
11. Ćwiczenie nt. kierunku ruchu powietrza (karta pracy).
12. Dyskusja.
‐ Dlaczego ludzie boją się elektrowni wiatrowych?
‐ Jaki jest powód protestów społeczności lokalnych na wieść o planowanej budowie farmy wiatrowej?
‐ Czy obecność wiatraków ma wpływ na występowanie i bytowanie ptaków w okolicy? Jaki?
13. Krzyżówka (turbina) (karta pracy).
14. Jak działa kolektor i bateria słoneczna?
15. Krzyżówka (słońce) (karta pracy 4).

3. Warsztaty pn. „Przybliżymy Wisłę dzieciom i młodzieży”
Liczba warsztatów - 6
Miejsce: Muzeum Wisły w Wyszogrodzie, tereny nadwiślańskie Powiatu Płockiego.
Metody i techniki:
- prezentacja, 
- burza mózgów,
- praca w grupach,
- dyskusja,
- warsztaty plastyczne,
- warsztaty terenowe, badania.

W programie:
I. Zwiedzanie Muzeum Wisły w Wyszogrodzie – prelekcja.
II. Warsztaty tematyczne m.in.
1. Obchody Światowego Dnia Wody – co to znaczy?
Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

2. Prelekcja na temat rodzajów wód, roli wody i obiegu wody w przyrodzie.
Rodzaje wody w zależności od czystości i zastosowania:
- woda surowa,
- woda użytkowa (zasoby wodne),
- woda pitna,
-woda przemysłowa,
-woda destylowana,
-woda podwójnie destylowana (woda redestylowana).

3. Walory przyrodniczo-krajobrazowe rzeki Wisły oraz jej znaczenie.
Wisła jest unikatowym obiektem przyrodniczym w całej Europie. Na odcinku od Sandomierza do Płocka stanowi ważny w skali europejskiej korytarz ekologiczny i szlak wędrówek ptaków. Z tego względu transport i osadzanie się rumoru rzecznego w korycie tej nieuregulowanej rzeki są pozytywnymi procesami środowiskowiskotwórczymi. Powodują zachowanie i odbudowę siedlisk lęgowych, żerowania i odpoczynku wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym głównie ptaków siewkowatych.

4. Historia Wisły.
Już antyczni geografowie przekazywali informacje o Wiśle, zapisując jej nazwę w różny sposób, m.in.
VISTLA - Marek Agryppa (62-12 r p.n.e.),
VISTULA - Pomponiusz Mela - De Chorographia libri tres, 44 r n.e,
Prolemeusz (II w. n.e.), próbował zlokalizować źródło i ujście Wisły. Uważał, że oddziela ona Germanię i Sarmację.
Regiony położone nad Wisłą opisał Pliniusz Starszy (23-79 r n.e.) a Tacyt (55-120 r n.e.) nazywał mieszkańców ziem nadwiślańskich Wenedami.
Historia doliny Wisły sięga prawie 2 milionów lat. Związana jest z okresem czwartorzędu. Jeszcze ok. 1 mln lat temu Wisła kończyła swój bieg w okolicy Warszawy, gdzie istniało ogromne płytkie jezioro o długości i szerokości kilkuset kilometrów. Przez ostatni milion lat na obszar Polski ośmiokrotnie wkroczył lądolód, co spowodowało zmianę biegu Wisły.

5. Woda jako źródło energii elektrycznej – OZE.
Do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się zarówno energię wód śródlądowych, przetwarzaną w małych i dużych elektrowniach wodnych,
energię wód morskich, wykorzystywaną w elektrowniach:
• pływowych,
• maremotorycznych (falowo-wodnych)
• i maretermicznych (oceanotermicznych).

6. Jak prowadzić badania jakości wody, ćwiczenia w oznaczeniu wody z pobliskiego stawu, rzeki, jeziora (pomiar kwasowości, mętności, temperatury).

7. Bezpieczeństwo powodziowe a zmiany klimatu.
Przesunięcie się strefy zwrotnikowej na północ powoduje częstszy dopływ do Polski rozgrzanego powietrza zwrotnikowego, gdzie zderza się z chłodnym powietrzem z rejonów polarnych, co w okresie letnim powoduje intensyfikację burz i nawałnic i powstawanie trąb powietrznych. Szczególnie niebezpieczne są ciepłe i niosące dużo wody niże genueńskie, powodujące największe powodzie.
To wszystko stało się już dopiero na początku rozkręcających się zmian klimatu.
Jak więc zmienia się klimat Polski w XXI wieku?
W ciągu kolejnych 100 lat średnie roczne temperatury w Polsce mogą wzrosnąć nawet o 4-5°C. Styczeń może stać się cieplejszy średnio nawet o 5°C. Latem możemy spodziewać się częstych temperatur sięgających 35°C, a nierzadko nawet upałów rzędu 40°C.
Za 90 lat temperatury w Polsce będą odpowiadać obecnym temperaturom we Włoszech, Grecji czy Hiszpanii. Tam z kolei nastaną upały, typowe dla krajów saharyjskich.

Znając skutki globalnego ocieplenia, na skutek którego, jak piszą znani obrońcy środowiska z całego świata (list otwarty w „New York Times”)
„możemy stracić zasoby żywnościowe, wodę pitną, zwiększyć ryzyko wojen oraz doprowadzić do zderzenia cywilizacji” sami podejmujmy działania w celu ochrony klimatu. Niestety nie mamy wpływu na  ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Paryski szczyt klimatyczny ONZ w 2015 r. może być ostatnią szansą na „uzgodnienie traktatu, który uratuje cywilizację”.

8. Stworzenie dekalogu „Turysty przyjaznego rzece” – zajęcia warsztatowe.
Odpowiedzi uczniów zapisywane w formie plastycznej:
a) Nie zanieczyszczamy rzek.
b) Nie myjemy samochodów w rzece.
c) Nie wyrzucamy śmieci do wody i nad wodą.
d) Segregujemy śmieci.
e) Nie zanieczyszczamy środowiska.
f) Nie niszczymy bezmyślnie roślinności nabrzeżnej.
g) Nie wrzucaj butelek i worków do wody.
h) Nie pozostawiaj po sobie śmieci na brzegu.
i) Oszczędzamy wodę.
j) Przestrzegamy bezwzględnie tablic z napisem „ZAKAZ KĄPIELI”.

9. Zanieczyszczenia wód - przyczyny, skutki, metody oczyszczania.
Niestety! Są i ciemne strony tej wzajemnej relacji: ludzi z naturą!
Śmieci!
Ogromne ilości śmieci które zostawiali zarówno wędkarze jak i spacerujący ludzie!
Butelki po napojach, kartony po jedzeniu, folia, puszki i tysiące pudełek po „robakach”…
WSTYD ! PO PROSTU WSTYD!
I  ŻAL, ŻAL, ŻE MOŻNA BYĆ TAK BEZMYŚLNYM!
Wisła zabierała ze sobą te śmieci, zmywając je z nabrzeża !

Podczas warsztatów pragnąc zrobić coś dla środowiska uczestnicy sprzątali tereny nadwiślańskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY PN. EKOLOGICZNIE W REGIONIE PŁOCKIM dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14800,00 zł

Umowa dotacji nr 0785/14/EE/D z dnia 12/11/2014r.