WITAMY
sobota, 28 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Stypendia Pomostowe 2016/2017


Stypendium Programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017 przyznano:

- Patrykowi Milewskiemu
- Marii Kowalskiej

Gratulujemy !!!


Rekomendację i możliwość składania wniosku do Programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017 otrzymali:

- Patryk Milewski - 292,6 pkt 
- Zuzanna Kwiatkowska - 264,4 pkt
- Maria Kowalska – 231,6 pkt

Gratulujemy !!!


Ogłoszenie

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłosił kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017. 

Segment II skierowany jest do maturzystów z 2016, ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria: 

1. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich[1].
2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XV edycji Programu,
c. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w  przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł[2] lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.),
e. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu,
f. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm:
Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś: 
posiadać rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XV edycji Programu


(Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem". W tym celu do 15 lipca 2016r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres

Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2016/2017.
Imię i Nazwisko:               …………………………………
Adres zamieszkania:         …………………………………
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Kilka informacji o sobie:     …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ............................
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2016r.: ................................

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 20 lipca 2016r.

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wnioski on-line od 1 lipca 2016r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z

->Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów  dla studentów w ramach XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017 - Segment II,

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2016r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016r.

Dokumenty należy składać:
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
ul. 1 Maja 7B
09-402 Płock

Kontakt:
Dariusz Winiarski - 24 268 37 74

Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
PAFW

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.