WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Aktywna ochrona chronionych gatunków ssaków na Ziemi Płockiej


LOKALIZACJA ZADANIA:
Gminy Nowy Duninów, Brudzeń Duży, Stara Biała, Płock -  powiat płocki, województwo mazowieckie - na otwartych terenach zielonych.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu i montażu budek dla popielicy, nietoperzy i wiewiórki w ilości 360 sztuk tj: 120 sztuk dla popielicy, 120 sztuk dla nietoperzy, 120 sztuk dla wiewiórki.
Projekt jest pierwszym i pilotażowym programem ochrony w naszym regionie i ma na celu zatrzymanie spadku liczebności chronionych gatunków ssaków (popielicy, nietoperzy i wiewiórki) i ich aktywną ochronę na terenie Ziemi Płockiej.

Zadanie realizowane z obszaru: czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków.
Działania jest odpowiedzią na znaczny spadek populacji, służy ochronie gatunkowej, sprzyja bioróżnorodności, a w odpowiedniej ilości i proporcjach pozwala przywrócić biorównowagę.

W ramach zadania wykonano i zamontowano skrzynki specjalnej konstrukcji (zgodnie z projektem) dla popielicy, nietoperzy i wiewiórki poprzez instalowanie budek na otwartych terenach zielonych.

Lokalizacja instalacji budek w:
- Kompleks Leśny Soczewka: popielica - 18 szt., wiewiórka - 38 szt., nietoperz - 35 szt.
- Zadrzewienia w okolicach od Ujścia Skrwy Prawej do Wisły, do miejscowości Brwilno: popielica - 30 szt. wiewiórka - 60 szt., nietoperz - 60 szt.
- Jar rzeki Brzeźnicy: popielica - 72 szt., wiewiórka - 22 szt., nietoperz - 25 szt.

     

 

W efekcie przeprowadzonego zadania nastąpi zwiększenie liczebności populacji popielicy, nietoperzy i wiewiórki poprzez stworzenie 360 sztuk bezpiecznych warunków życia i rozrodu dla przedmiotowych gatunków chronionych gatunków ssaków.

Przeprowadzona kontrola i monitoring w ramach projektu umożliwi poznanie:
-czynników warunkujących występowanie poszczególnych gatunków ssaków na terenie powiatu płockiego i miasta Płocka,
-ograniczeń wpływających na liczebność populacji poszczególnych gatunków,
-miejsc o charakterze kluczowym dla utrzymania różnorodności fauny, co pozwoli na zaplanowanie i zrealizowanie skutecznych działań czynnej ochrony.

Aktywna ochrona chronionych gatunków ssaków na Ziemi Płockiej  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 46620,00 zł