WITAMY
sobota, 28 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Utworzenie ścieżek przyrodniczych pt."Chronione gatunki flory i fauny"

 

Utworzenie ścieżek przyrodniczych pt. "Chronione gatunki flory i fauny"

Celem zadania jest podniesienie wiedzy u ponad 1100 osób na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej na terenie 3 placówek edukacyjnych oraz edukację młodych ludzi oraz osób niepełnosprawnych ukierunkowaną na potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, chęci aktywnego poznawania przyrody oraz rozwijania wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej. Przyczyni się to do stworzenia infrastruktury służącej edukacji ekologicznej, umożliwiającej stosowanie atrakcyjnych form i metod edukacyjnych oraz poprawiającej bezpośredni kontakt człowieka ze środowiskiem.

Zadanie polega na:

I. Utworzeniu 3 ścieżek przyrodniczych przy placówkach edukacyjnych i składać się będzie z:

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie, gm. Bulkowo oraz Szkoła Podstawowa w Radzanowie, gm. Radzanowo po 11 tablic - łącznie 22 tablice:
Ścieżka przyrodnicza o następującej tematyce:

1. Obuwik pospolity
2.  Lilia złotogłów
3.  Rosiczka okrągłolistna
4.  Cis pospolity
5.  Śnieżyczka przebiśnieg
6.  Trzmiel ziemny
7.  Pachnica dębowa
8.  Rzekotka drzewna
9.  Zimorodek
10. Puszczyk
11. Tracz nurogęś

- Warsztaty terapii zajęciowej w Męczeninie gm. Radzanowo - ośrodek dla osób niepełnosprawnych - 20 tablic:
Ścieżka przyrodnicza o następującej tematyce:

1.   Obuwik pospolity
2.   Lilia złotogłów
3.   Rosiczka okrągłolistna
4.   Cis pospolity
5.   Śnieżyczka przebiśnieg
6.   Trzmiel ziemny
7.   Pachnica dębowa
8.   Rzekotka drzewna
9.   Zimorodek
10. Puszczyk
11. Tracz nurogęś
12. Płomykówka
13. Storczyk męski
14. Kosaciec syberyjski
15. Rosiczka długolistna
16. Goździk pyszny
17. Ropucha zielona
18. Paź królowej
19. Gągoł
20. Bielik

Ścieżki przyrodnicze zlokalizowane są na terenie szkół i ośrodka edukacji w otoczeniu przedszkoli i centrów kultury, dzięki której dzieci i młodzież m.in. poznają zasady ochrony środowiska, florę i faunę występującą w naszym regionie, nauczą się jak zachowywać się w parku, lesie, tak by nie szkodzić przyrodzie. Zwiększy się świadomość ekologiczna oraz odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Zadanie polegało na zakupie i zamontowaniu łącznie 42 tablic przyrodniczo-dydaktycznych. Docelowo planowane są kolejne etapy polegające na rozszerzeniu infrastruktury terenowej.
 
Rola ścieżki w edukacji ekologicznej będzie bardzo duża, ponieważ umożliwi uczniom i osobom dorosłym, uświadomić bogactwo okolicznych terenów, uwrażliwi na piękno przyrody, rozwinie i wzbogaci kulturę ekologiczną dzieci i młodzieży.
Z terenów na których zostaną wykonane przedmiotowe prace korzystać będzie zarówno dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół, osoby niepełnosprawne a także osoby z terenu powiatu płockiego, mieszkańcy, turyści.

W wyniku tego zabiegu powstały 3 ścieżki ekologiczne o łącznej długości ok. 0,18 km (180 metrów). Wszystkie elementy infrastruktury edukacyjnej nawiązują tematyką do gatunków rodzimych fauny i flory objętych ochroną gatunkową znajdujących się na okolicznych terenach oraz ochrony środowiska.

II. Przeprowadzeniu warsztatów pn. "Chronione gatunki fauny i flory" z zakresu ochrony środowiska z wykorzystaniem utworzonej infrastruktury tj. 3 ścieżek przyrodniczych.

Zakres tematyczny:
1.Dlaczego należy chronić florę i faunę? - rozmowa na temat ochrony roślin i zwierząt.
2.Chronione gatunki wokół nas - okoliczna przyroda kluczem do poznania chronionych gatunków.
3.Rzadkie, piękne, ginące - poznajemy gatunki chronione -  ścieżka przyrodnicza pt. "Chronione gatunki fauny i flory".
4.Znam i chronię? - w jaki sposób mogę chronić świat zwierząt i roślin - burza mózgów.
5.Żyj, poznawaj, chroń różnorodność biologiczną - podsumowanie warsztatów.