WITAMY
środa, 05 październikaa 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Stypendia Pomostowe 2021/2022

 
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022 - Segment II
    
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.      
Mieszkają na  na  terenach  wiejskich  lub  w  miastach  do  20  tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem (teren działania Fundacji: powiat płocki, sierpecki, gostyniński, płoński, sochaczewski).
 
Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).

O stypendium nie mogą ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci  podejmujący studia w uczelniach wojskowych, jako żołnierze zawodowi! 

W XX edycji PSP dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe  wynosi 1.960 zł brutto na osobę. Dochód brutto wyliczamy na podstawie danych z czerwca 2021 r.     
Zgodnie z decyzją Prezesa GUS z 21 września 2020 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 270,33 zł dla 1 ha przeliczeniowego.
 
Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100.
 
Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:
Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.


Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:
- posiadać rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XX edycji Programu

(Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem". W tym celu do 21 lipca 2021r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres

Wzór prośby o rekomendację:

PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych


Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2021/2022.
1. Imię i Nazwisko:              ………………………………….......
2. E-mail:                             ............................................
3. Telefon kontaktowy:        ............................................
4. Adres zamieszkania:         …………………………………........
5. Nazwa ukończonej szkoły:   ………………………………….....
6. Średnia z przedmiotów nauczania w roku szkolnym 2020/2021 obliczona na podstawie świadectwa ukończenia szkoły ...............................................................
7. Kilka informacji o sobie oraz  o osiągnięciach (konkursy, olimpiady, aktywny udział w organizacjach społecznych, wolontariacie samorządzie szkolnym lub uczelnianym, dodatkowe kierunki studiów lub szkoły) ...........................................
9. Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ............................
10. Nazwa uczelni wyższej: ............................................................
11. Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym: ............................
12. Wysokość dochodów brutto Twojej rodziny na osobę w czerwcu 2021r.: ................................

Z dopiskiem
Oświadczam, że spełniam kryterium dochodowe, oraz pozostałe warunki wymagane regulaminem oraz warunkami Programu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz innych czynności niezbędnych do realizacji programu i celów statutowych Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i znam przepis  i informacje wynikające z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych z późn. zm.


Wypełniony komputerowo, czytelnie podpisany oraz zeskanowany formularz należy przesłać e-mailowo, a w przypadku uzyskania rekomendacji przynieść wraz z kompletem dokumentów.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 26 lipca 2021r.

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wniosek on-line - FORMULARZ...

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z

->Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów  dla studentów w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022 - Segment II  - pobierz ... ,

Termin składania wniosku on-line upływa 16 sierpnia 2021r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021r.

Dokumenty należy składać:
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
ul. 1 Maja 7C
09-402 Płock

Kontakt:
Iwona Marczak - 24 268 37 74

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

PAFW