Działania

Warsztaty dla NGO, klubów sportowych oraz grup nieformalnych z terenu powiatu płockiego.
Dotychczas odbyły się cztery warsztaty.

Pierwszy z nich to warsztat nt. „Zasad współpracy organizacji, grup nieformalnych, lokalnych liderów”, którego celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie działalności liderów NGO, rozpoznawania potrzeb lokalnych, tworzenia partnerstw, współpracy wewnątrz i międzysektorowej oraz aktywności obywatelskiej.

    

Drugi warsztat dotyczył „Tworzenia projektów dla społeczności lokalnej”. Udział w warsztatach dał narzędzie uczestnikom do tworzenia własnych inicjatyw dla społeczności lokalnych, gminnych, uczyliśmy jak pisać projekty, konstruować budżet, skąd pozyskać środki finansowe oraz jak przeprowadzić ewaluację projektu itp.
Uczestnikom przedstawiliśmy przykłady inicjatyw lokalnych.

    

    

      

Trzeci warsztat dotyczył „Finansów w organizacji pozarządowej”.
Termin: 28 czerwca 2017 r.
Program warsztatów:

 1. Finanse i księgowość w organizacji pozarządowej.
 2. Rodzaje działalności organizacji pozarządowych: działalność nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza
 3. Rachunkowość organizacji pozarządowych: nadrzędne zasady rachunkowości
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacji pozarządowej: ewidencjonowanie kosztów i przychodów, koszty statutowe i administracyjne, opis dokumentów księgowych
 5. Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych
 6. Darowizny (osoby prawne i fizyczne) - obowiązki sprawozdawcze
 7. Dotacje - obowiązki sprawozdawcze
 8. Sprawozdawczość.

    

    

Czwarty warsztat dotyczył „PR i Fundraising”
Program warsztatów:
I moduł - Fundraising

 1. Podstawowe zasady fundraisingu.
 2. Narzędzia fundraisingu.
 3. Budowa relacji z darczyńcami.
 4. Etyka fundraisingu.
 5. Aspekty prawne, oferta i umowa sponsorska.
 6. Jak z sukcesem wdrażać działania fundraisingowe na przykładzie doświadczeń innych organizacji.
 7. Źródła informacji, analiza źródeł finansowania, analiza możliwości i potrzeb organizacji.

II moduł - Elementy tworzące wizerunek organizacji

 1. PR - budowaniem wizerunku organizacji/grupy.
 2. Komunikacja z otoczeniem.
 3. Metody promocji.

Uczestnicy warsztatów uczyli się jak budować podstawy strategii fundraisingowej, poznali metody zbierania funduszy oraz specyfikę dialogu z darczyńcami i sponsorami wraz z czynnikami, które mogą decydować o sukcesie w poszukiwaniach funduszy.
Ponadto poznali zasady: kreowania, planowania i realizacji kampanii społecznych, pozyskiwania partnerów zewnętrznych: samorządu lokalnego, mediów, sponsorów.

    

    

    

Konkurs pn. "Działaj Lokalnie"
Cel: praktyczna realizacja samodzielnie zaplanowanych projektów tzw. lokalnych inicjatyw społecznych. W ramach konkursu przyznaliśmy 27 grantów (z 45) na kwotę 68.000,00 zł. 


Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. "Działaj Lokalnie" jest jedynym programem, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Dzięki współpracy z Powiatem Płockim możemy wesprzeć 27 projektów, która są naprawdę potrzebne danej, konkretnej społeczności.
Wspólnym mianownikiem dofinansowanych projektów jest lokalna aktywność, dzięki której mieszkańcy nabywają nowe umiejętności, uczą się lepiej samoorganizować oraz reagować na nowe problemy. Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby, potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego "Działaj Lokalnie" wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze.