Działania 2023

"Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie II"

1. Warsztaty pn. „Od pomysłu do realizacji czyli jak napisać dobry projekt?"
Ważnych elementem zadania są warsztaty z zakresu pozyskiwania środków, przygotowania i realizacji projektów, pracy w zespole.
Szkolenie dało narzędzie uczestnikom do tworzenia własnych inicjatyw dla społeczności lokalnych i gminnych, nauczyło jak napisać projekt, konstruować budżet, skąd pozyskać środki finansowe, jak przeprowadzić ewaluację projektu itp.

2. Warsztaty pn. „3 metody jak pozyskiwać więcej funduszy dla swojej organizacji"
Szkolenie z podstaw fundraisingu, prowadzenia kampanii fundraisingowej oraz komunikacji z darczyńcami.
Uczestnicy szkolenia zyskali wiedzę jak profesjonalnie pozyskiwać fundusze na działalność swojej organizacji.3. Konkurs pn. „Działaj lokalnie" na Lokalną Inicjatywę Społeczną
Cel: Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych poprzez wspieranie wszelkich form aktywności - udzielenie wsparcia dla rozwoju i realizacji projektów dla społeczności lokalnej angażujących wolontariuszy, angażując ich bezpośrednio w rozwój i realizację różnych inicjatyw społecznych, a także ucząc lokalnej przedsiębiorczości.

Działania:
- ogłoszenie konkursu i nabór wniosków konkursowych,
- obrady komisji, wybór lokalnych inicjatyw,
- podpisanie umów,
- realizacja, monitoring lokalnych inicjatyw,
- ewaluacja.

4. Warsztaty pn. „Wolontariusz – kto to taki?" - przygotowanie do wolontariatu międzypokoleniowego
Cel: Podniesie aktywności wolontarystycznej grup wielopokoleniowych oraz zwiększenie ich wiedzy w zakresie podejmowania oddolnych inicjatyw obywatelskich na rzecz środowiska przyrodniczego.5. „Zielone inicjatywy dla środowiska” – lokalne międzypokoleniowe inicjatywy
7 wielopokoleniowych grup wolontarystycznych utworzyło mini ogrody z roślin miododajnych, głównie krzewów, wieloletnich bylin.
Aranżując miejsca ogólnodostępne, służące lokalnym społecznościom.

Realizacja Zielonych Inicjatyw dla środowiska:
Obejrzyj film - pobierz...


6. Konkurs pn. „Wolontariusz inicjatyw obywatelskich"
Cel: wzrost aktywności wolontariackiej, rozpropagowanie idei wolontariatu, pokazanie wartości jakie ze sobą niesie wolontariat, zaprezentowanie działań o charakterze społecznym
angażujących wolontariuszy i wyłonienie oraz nagrodzenie wolontariuszy angażujących się w życie społeczne mieszkańców regionu.

Konkurs skierowany był do wolontariuszy indywidualnych - lokalnych liderów np. młodzieży i dorosłych w tym seniorów oraz wolontariuszy grupowych np. przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, straży pożarnych, szkół itp. z terenu powiatu płockiego i sierpeckiego, którzy angażują się społecznie w obszarach życia społecznego: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, czy aktywność społeczna itd.

• wolontariat indywidualny;
• wolontariat grupowy.

 Regulamin konkursu Wolontariusz inicjatyw obywatelskich 2023 - pobierz...
 Formularz zgłoszeniowy Wolontariat indywidualny - pobierz...
 Formularz zgłoszeniowy Wolontariat grupowy - pobierz...

7. „Dzień dla społeczności" - akcja wolontarystyczna
Cel: Propagowanie idei wolontariatu poprzez wykonanie prac społecznie użytecznych na rzecz lokalnych społeczności, środowiska.
Przykłady działań: prace remontowe, naprawcze, malowanie, mycie okien, pielenie, grabienie, sadzenie roślin, porządkowanie terenów, sprzątanie terenów leśnych i nadwiślańskich.
Miejsca realizacji: domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice wiejskie, ogólnodostępne tereny zielone.8. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych, obywatelskich
Działania doradcze obejmowały zagadnienia:
- zakładanie i rejestracja organizacji,
- sprawozdawczość w organizacji,
- prawno ‐ organizacyjne funkcjonowanie organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich,
- pozyskiwanie funduszy,
- aspekty finansowo ‐ księgowe w organizacji;
- doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych;
- współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, biznesem, lokalnymi partnerami – lokalne partnerstwo, itp.;
- zarządzanie finansami,
- budowanie partnerstw,
- przejrzystość w NGO;
- sieciowanie i współpraca z innymi podmiotami;
- doradztwo w zakresie promocji działań m.in. we współpracy z mediami;
- ochrona danych osobowych w organizacji,
- rozwój i promocja wolontariatu w tym tworzenie bazy wolontariackiej,
- RODO w organizacjach – przepisy, RODO w dotacjach.
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy i inne

Usługi doradcze świadczone były w biurze Fundacji a także w siedzibach organizacji, realizatorów inicjatyw, świetlicach wiejskich lub w innym dogodnym dla uczestniku miejscu i formie) oraz online (e‐mail, inne komunikatory). Miejsce, forma i zakres tematyczny usługi ustalany był indywidualnie z osobą/grupą/organizacją.

Działanie skierowane były do przedstawicieli organizacji oraz grup nieformalnych, zapewniły bezpłatny dostęp do usług doradczych w zakresie funkcjonowania NGO i sektora obywatelskiego, w tym wolontariatu.

9. Baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych ‐ działania w Internecie
Baza inicjatyw lokalnych przedstawiająca:
‐ poradniki z przeprowadzonych warsztatów;
‐ wykaz inicjatyw lokalnych z opisem działań, efektów i dobrych praktyk, galerią zdjęć;
‐ mapę inicjatyw lokalnych,
‐ filmy dokumentujące najciekawsze działania realizowanych inicjatyw lokalnych. Filmy będą umieszczane na stronie www oraz na portalach społecznościowych ‐ facebook oraz youtube.

10. Działamy lokalnie dla rozwoju społeczności lokalnych - gala sumująca projekt
Program:
1. Powitanie.
2. Przedstawienie efektów projektu.
3. Prezentacja efektów Konkursu grantowego pn. „Działaj Lokalnie” - Konkurs na oraz realizatorów Lokalną Inicjatywę Społeczną – edycja II.
4. „Zielone inicjatywy dla środowiska”, prezentacja lokalnych międzypokoleniowych inicjatyw – wystąpienia lub prezentacja uczestników projektu i lokalnych zielonych inicjatyw.
5. Wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie pn. „Konkurs pn. „Wolontariusz inicjatyw obywatelskich”
6. Działamy lokalnie dla rozwoju społeczności lokalnych - podsumowanie, propozycja współpracy, swobodne wypowiedzi uczestników projektu.
7. Występ artystyczny.
8. Zwiedzanie.11. Promocja