Działania 2020

„zaDziałaj Lokalnie w powiecie płockim"

Głównym celem zadania było wzmocnienie potencjału i skuteczności działań organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich i w małych miastach powiatu płockiego, wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu zaangażowania, aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia a także przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ponadto budowanie społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rozwoju ruchu wolontarystycznego w małych społecznościach.

Działania:

 1. Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” - na inicjatywę lokalną w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – regranting.

Celem konkursu była praktyczna realizacja samodzielnie zaplanowanych projektów tzw. inicjatyw lokalnych oraz aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane były projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości tj na terenach wiejskich i w małych miastach powiatu płockiego. Poprzez konkurs wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. W praktyce oznaczało to wsparcie merytoryczne i finansowe dla organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, a także grup nieformalnych, które znajdują się i działają na obszarze powiatu płockiego, oraz działają dla lokalnych społeczności.

 1. Szkolenie on-line nt. „Jak tworzyć projekty społeczne".

Ważnych elementem zadania było szkolenie z zakresu pozyskiwania środków, przygotowania i realizacji projektów, pracy w zespole. Uczestnicy szkolenia zwiększyli swoje umiejętności potrzebne do przygotowywania dobrych wniosków projektowych. Rozwinęli swoje umiejętności zaplanowania działań projektowych oraz opracowania ich opisu. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się czym różnią się problemy od celów, a działania od rezultatów w projektach.

 1. Szkolenie on-line nt. „Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO”

W trakcie szkolenia przedstawiono źródła pozyskiwania środków i metody, jakimi można te środki uzyskać. Zachęcono uczestników do twórczego podejścia i do wyjścia poza planowanie wyłącznie w oparciu o granty – zbyt często bowiem zapominamy, jak wiele jest różnych sposobów zapewnienia środków na działalność naszych organizacji np. od lokalnego biznesu.

 1. Szkolenie on-line nt. „Ochrona danych osobowych w NGO”

O nowych zmianach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczą się ostatnio wszyscy. Ten ważny aspekt dotyczy wielu organizacji – często zbieramy dane osobowe odbiorców naszych działań. Jak robić to zgodnie z prawem i ze zmianami, które weszły w życie? Na te wszystkie pytania odpowiedziano podczas szkolenia naszym organizacjom. Jedną z podstawowych zasad RODO jest zasada rozliczności, która oznacza, że organizacja pozarządowa musi wykazać, że wywiązuje się z obowiązku ochrony danych i że stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w RODO.

 1. Konkurs pn. Wolontariat jest dla każdego

Celem konkursu była promocja dobrych praktyk wolontarystycznych oraz zachęcanie mieszkańców powiatu płockiego do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

Do konkursu można było zgłaszać inicjatywy podjęte/realizowane w 2020 roku. Konkurs organizowany był na terenie powiatu płockiego. Warunkiem udziału w konkursie było zgłoszenie do dnia 25 listopada 2020r karty zgłoszeniowej wraz z opisem pracy - zaangażowania wolontariusza indywidualnego lub pracę grupy wolontariuszy.

Kategorie konkursowe:

 • Wolontariat indywidualny
 • Wolontariat grupowy (organizacja pozarządowa, KGW, klub).

Nominowani wolontariusze swoją działalność prowadzić powinni w następujących obszarach życia społecznego: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, czy aktywność społeczna itd. Szczególnie premiowane będą działania dotyczące walki z epidemią oraz zmniejszające negatywne skutki epidemii.

W ramach konkursu „Wolontariat jest dla każdego” wybrani zostali laureaci w dwóch kategoriach:

I kategoria - WOLONTARIAT INDYWIDUALNY:

 • Paulina Zwierzchlewska - wolontariuszka Grupy nieformalnej Mieszkańcy Wsi Rogowo – Rogowiacy, zgłoszona do konkursu przez p. Karolinę Chmielewską - Sołtys Wsi Rogowo;
 • Julia Nowacka - wolontariuszka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie zgłoszona do konkursu przez p. Bogusławę Chylińską;
 • Elżbieta Michalska - wolontariuszka Stowarzyszenie Wesoła Chatka zgłoszona do konkursu przez p. Sylwestra Ziemkiewicza - Wójta Gminy Radzanowo.

II kategoria - WOLONTARIAT GRUPOWY – 4 LAUREATÓW:

 • Członkinie Koła Nr 10 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radzanowie;
 • Grupa Wolontariat działająca przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie;
 • Grupa „Hipolitariat” działającej przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi;
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki” w Główinie.
 1. Konkurs pn. "Opowiedz …”

Konkurs miał na celu zachęcenie grantobiorców konkursu DL do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach zadania. Opowiadanie o podejmowanych przedsięwzięciach może bowiem w znaczący sposób wpłynąć na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego, co jest nadrzędnym celem konkursu.

Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów. Prace powstałe w ramach Konkursu będą spełniać funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Będzie zachęcać do tego, aby autorzy prac skupili się zarówno na treści jak i na formie prac. Stworzone w ramach Konkursu prace będą stanowić formę promocji zarówno poszczególnych projektów, jak i całego Zadania.

Kategorie konkursowe:

Kategoria: CZŁOWIEK
W tej kategorii powinny znaleźć się prace, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Prace mogą opowiadać o lokalnych liderach, ale też o uczestnikach projektu.

Kategoria: MIEJSCE
Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście – efekt. Warto, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi. Prace zgłoszone w tej kategorii mogą również odnosić się do poczucia tożsamości lokalnej i historii „małych ojczyzn”.

Kategoria: MOTYW
Kategoria ta daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.

Kategoria: FILMOWY PRODUKT PROJEKTU
Kategoria ta została stworzona z myślą o grantobiorcach, którzy jako cel swojego projektu „Działaj Lokalnie” obrali nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość itp. W tej kategorii mogą być zgłaszane prace, które są produktem projektu, a nie (jak w pozostałych kategoriach) opowiadają o zmianie, jaka zaszła wskutek projektu.

W ramach konkursu „Opowiedz …” - nagrodzono 4 reportaże filmowe i 1 wyróżniono.  

Kategoria pracy: MIEJSCE
Koło Gospodyń Wiejskich "Nadwiślanki" – nagroda za reportaż pn. Jedna z pasji czyli u nas w Główinie.
Reportaż opowiada o mieszkańcach nadwiślańskiej wsi Główina z powiatu płockiego, a właściwie o aktywnych kobietach, które działają w Kole Gospodyń Wiejskich "Nadwiślanki".

Kategoria pracy - FILMOWY PRODUKT PROJEKTU
Koło Gospodyń Wiejskich Zgrana Gromada w Siecieniu - nagroda za reportaż pn. „My się wirusa nie boimy” który podpowiada dzieciom i ich rodzicom, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19.

Kategoria pracy: MOTYW
Grupa "Klub Historyczno – Rowerowy Hi-Ro" w Małej Wsi  -  nagroda za reportaż pn. „Mała Wieś Challenge”, który był rodzajem wieloboju dla grup rodzinnych, towarzyskich, szkolnych lub reprezentujących instytucje gminne. Projekt obejmował wiele działań kulturalnych, sportowych i edukacyjnych oraz wolontariackie wsparcie pedagogiczno – psychologiczne, czyli zestaw działań przydatnych w okresie pandemii. Miały one wypełnić lukę w życiu kulturalnym lokalnej społeczności oraz dać chwilę odprężenia uczestnikom i widzom.

Wyróżnienie w Kategorii MOTYW otrzymała:
Grupa nieformalna Mieszkańcy Wsi Rogowa - Rogowiacy -  nagroda za reportaż pn. „Wakacje w koronie”, który opowiada o mieszkańcach wsi  Rogowo, którzy w czasie pandemii, kiedy teatry i kina były zamknięte postanowili sami organizować dla rodzin spotkania z kulturą.

Kategoria: CZŁOWIEK
Grupa nieformalna Wolontariuszy działających przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie nagroda za reportaż pn. „SZCZĘŚLIWA WYSPA -  Klub Wolontariatu w Słupnie - składający się z wypowiedzi wolontariuszy czym jest dla nich klub wolontariatu "Szczęśliwa wyspa".

 1. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych

Projekt oferował również bezpłatne profesjonalne doradztwo - świadczenia indywidualne prowadzone metodą on – line (e-mail, wewnętrzna poczta, inne komunikatory) lub stacjonarnie w siedzibach organizacji, grupy lub w biurze fundacji (z zachowaniem reżimu sanitarnego). Usługi doradcze obejmować będą aspekty m.in.: zagadnienia związane z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie: aspektów prawno – organizacyjnych NGO, tworzenia organizacji pozarządowej, przygotowania strategii finansowania działalności, tworzenia projektów o dofinansowanie, realizacji projektów, prawnych aspektów działania kół gospodyń wiejskich, RODO w czasach epidemii, współpracy organizacji pozarządowych z samorządami i biznesem, zarządzania finansami, sieciowanie i współpraca z innymi podmiotami, rozwoju wolontariatu, pomocy w obsłudze finansowo księgowej organizacji, promocji działań, współpracy z mediami itd.

 1. Gala Liderów Powiatu Płockiego

Na zakończenie projektu zorganizowana została Gala Liderów Powiatu Płockiego za pośrednictwem mediów społecznościowych i w telewizji prezentując działania zgodnie z zaplanowanym programem (wykład, prezentacje inicjatyw i wolontariuszy) - transmisja on-line. Gala była skierowana do wszystkich uczestników zadania oraz do ogółu społeczeństwa.

W dniu 30 grudnia 2020r. zorganizowano kolejne spotkanie podsumowujące projekt.
W spotkaniu uczestniczyła p. Karolina Koper - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe w Płocku.
W 2020 roku w ramach programu wsparto 22 lokalne inicjatywy w ramach konkursu grantowego pn. Działaj Lokalnie. Na ten cel przekazano 75.000,00 zł. dla organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, grup nieformalnych. Inicjatywy realizowane były przez około 600 wolontariuszy. Szacowana liczba odbiorów to ponad 10 000 osób.

W bieżącej edycji konkursu „DZIAŁAJ LOKALNIE” priorytetem było przeciwdziałanie epidemii oraz jej negatywnym skutkom.
W 2020 roku w ramach programu oprócz konkursu grantowego wsparto naszych grantobiorców, doradzając im i szkoląc. Zorganizowano dwa konkursy: Konkurs pn. „Wolontariat jest dla każdego” i  Konkurs pn. „Opowiedz …”.

 1. Działania w Internecie - baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych

Na stronie www oraz na portalach społecznościowych baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych zawierająca poradniki tematyczne, broszury, opisy i relacje zdjęciowe/filmowe z prowadzonych inicjatyw lokalnych.

 1. Działania promocyjne