Działaj Lokalnie VII - 2012

 

1. „Stokrotki” - grupa nieformalna samorządu uczniowskiego przy Zespole Szkół w Rybnie.
Tytuł projektu: „Skąd jesteśmy - dokąd zmierzamy”
Dotacja: 1100,00 zł

Celem projektu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży jak również dorosłych na dorobek kulturowy pokoleń. Zapoznanie z historią miejscowości i okolic oraz życiem na wsi dawniej. Projekt miał również na celu  integracje międzypokoleniową miejscowości. Przekazanie młodym pokoleniom dorobku kultury w postaci starych fotografii i pamiątek rodzinnych, a także tradycji kulinarnych i rękodzielniczych.

Projekt skupiony był na zapoznaniu z historią miejscowości i okolic. 
W ramach projektu zorganizowano warsztaty ukazujących życie dawniej na wsi:

 • pieczenie chleba,
 • zabawy i gry,
 • spędzanie wolnego czasu (haftowanie, rzeźbienie, szydełkowanie itp.)

Podsumowanie projektu:

 • festyn integracyjny,
 • pokonkursowa wystawa fotograficzna, 
 • wystawa starej fotografii pt. „Wieś dawnej i dziś”,
 • prezentacja prac uczniów.

Odbiorcami projektu byli nie tylko uczniowie Szkoły Podstawowej w Rybnie ale także cała społeczność lokalna. Wspólne działania objęły uczniów, rodziców, lokalną społeczność. Projekt zintegrował społeczność lokalną. Realizacja projektu zaprezentowała mieszkańcom gminy inny sposób spędzania czasu, poznawania ciekawych ludzi i nauczenia się czegoś nowego. Zakup sprzętu w ramach projektu umożliwi dalsze działania, pozwoli na organizowanie kolejnych imprez integracyjnych, festynów, spotkań i warsztatów. 

Realizowany projekt przyniósł nam:

 • zintegrowanie społeczności lokalnej,
 • mobilizację uczniów do podejmowania nowych wyzwań,
 • zaprezentowanie mieszkańcom gminy innego sposobu spędzania czasu,
 • zachęcono społeczność lokalną do spotkań, pikników, imprez okolicznościowych.
 • mobilizację uczniów do podejmowania nowych wyzwań,
 • zaprezentowanie mieszkańcom gminy innego sposobu spędzania czasu,
 • zachęcono społeczność lokalną do spotkań, pikników, imprez okolicznościowych.

Odbiorcy projektu: uczniowie, rodzice, osoby prywatne przychylne projektowi, lokalni przedsiębiorcy. Szacowana liczba odbiorców to około 242 osób.

Partnerzy projektu: osoby prywatne i Urząd Gminy Rybno.

  

  

  

  

  


2. Grupa Inicjatywna przy Szkole Podstawowej w Piotrkówku.
Tytuł projektu: „Czym skorupka za młodu… - żeby dzieci chciały czytać książki!”
Dotacja: 1500,00 zł

Celem projektu było propagowanie czytelnictwa na terenie wiejskim. W projekcje uświadomiono społeczność wiejską, że czas spędzony z książką to nie jest czas stracony. Realizując projekt podejmowano różnorakie inicjatywy, aby uatrakcyjnić życie mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu: zorganizowano i wystawiono bajki w formie teatralnej; odbyły się wycieczki do teatru a także do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach. 

Rezultaty projektu: Dostarczono wiedzę i umiejętności czytelnicze. Zachęcono mieszkańców do powiększenia swojego księgozbioru. Zachęcono mieszkańców a szczególnie młodych ludzi do kulturalnego do spędzania czasu razem. Podjęte działania przyniosły pozytywny efekt - w szkolnej bibliotece goszczą nie tylko uczniowie, ale również społeczność lokalna. 

Odbiorcy projektu:

 • dzieci i młodzież (ok. 40 osób),
 • rodzice (25 osób),
 • dziadkowie (20 osób) .

Partnerzy projektu: osoby prywatne, Urząd Gminy Słubice, Rada Rodziców, ksiądz Stanisław Pakieła, Stowarzyszenie "Ziarno", Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach.

Zaproszenie - pobierz pdf 



  

  


3. Nieformalna grupa historyczna „Ultima Thule”  w Sierpcu przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej.
Tytuł projektu:  „Zachować lokalną tradycję”
Dotacja: 1700,00 zł

Celami projektu było:

 • wykonanie nowej rzeźby Świętego Wawrzyńca, na wzór starej, XIX wiecznej w Starym Piastowie
 • wydanie publikacji na temat przydrożnych rzeźb i figur Świętych Pańskich z terenu ziemi sierpeckiej.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą projektu,
 • zebrano materiały dotyczące historii, lokalnych tradycji i ciekawych miejsc w okolicy,
 • przygotowano przewodnik, ogólnopolską publikację o figurach świętych patronów rozsianych po mazowieckich drogach, który utrwala wiekowe tradycje wiosek i ocali od zapomnienia te obiekty,
 • przygotowano nową rzeźbę Świętego Wawrzyńca, jako kopię rzeźby zabytkowej.

Rezultaty projektu:

 • odnowiona figura Świętego Wawrzyńca,
 • spotkanie integracyjne połączone z poświęceniem figury, które zacieśniło więzy międzyludzkie wewnątrz społeczności,
 • podniesiono świadomość historyczną i tradycyjną mieszkańców wsi,
 • wypromowana akcja ściągnęła okolicznych turystów do naszej miejscowości.

Głównymi i najważniejszymi odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Stare Piastowo - ok. 100 mieszkańców.
Partnerami projektu były osoby prywatne, OSP Stare Piastowo i mieszkańcy wsi Stare Piastowo.

http://www.sierpc.com.pl/ultima/?Nasza__dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87:%22Zachowa%C4%87_lokaln%C4%85_tradycj%C4%99%22 

http://www.sierpc.com.pl/news-news-1275/0/Zachowac-lokalna-tradycje-final-projektu-odsloniecie-figury-sw-Wawrzynca-promocja-nowej-publikacji-20-10-2012-r 

   

   

   


4. „SMILE” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku.
Tytuł projektu:  „Młodzież Gminy Bielsk Wspólnie”
Dotacja: 3000,00 zł

Głównym celem projektu ,,Młodzież Gminy Bielsk Wspólnie” była integracja młodzieży z całej gminy Bielsk poprzez utworzenie Zespołu Tańca Ludowego pn. ,,Bielszczanie”. Taniec jest jedną z najbardziej naturalnych form ludzkiej aktywności niosący wiele korzyści chociażby tą, że jest to najlepszy i najprostszy sposób zawierania znajomości i nawiązywania kontaktów towarzyskich.

Celem było nie tylko zapewnienie młodzieży atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu ale także nauczenie ich pracy w grupie oraz wzbudzenie nowych pasji. Taniec był i zawsze będzie jednym ze sposobów przeżywania  i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego wyżycia, sposobem zabawy i odprężenia.

Projekt ten głównie odpowiadał na potrzeby tej młodzieży, której rodzice nie mają możliwości finansowych aby opłacić naukę w szkołach tańca w mieście lub też czasu na dowożenie tam dziecka. Jednakże skierowany był do młodzieży całej gminy.

Realizacja tego projektu wpłyneła na integrację społeczeństwa lokalnego oraz zwiększy udział młodzieży w życiu społeczno – kulturalnym Bielska. 

http://bielsk.home.pl/autoinstalator/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=227:mlodziez-gminy-bielsk-wspolnie&catid=77&Itemid=435 

http://bielsk.home.pl/autoinstalator/joomla/images/Wiesci%20Gminne%20nr22.pdf

  


5. Grupa inicjatywna „Razem” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sannikach.
Tytuł projektu:  „Integracja z uśmiechem”
Dotacja: 3000,00 zł

Projekt polegał na stworzeniu oryginalnego scenariusza i jego realizacji go w formie filmu fabularnego przez aktora/reżysera Piotra Bałę. Tematyką były ważne problemy społeczne i międzypokoleniowe. 

W ramach projektu zwrócono uwagę uczestników i odbiorców na ważne problemy dotyczące relacji międzyludzkich. Stworzony scenariusz i realizacja go w formie filmu fabularnego, przypomniała widzom o ważnych problemach, wzruszyła i była zapisem ludzkich działań i problemów własnego środowiska. Działania podjęte przy realizacji projektu zintegrowały mieszkańców w każdym wieku do działań filmowych. Aktorami w filmie była społeczność lokalna gminy Sanniki. 

W ramach projektu powstał film fabularny (ok. 30 minutowy), który ma przesłanie i potrafi wzruszyć. W realizacji filmu brało udział ok. 100 osób podczas spotkań organizacyjnych, zdjęć i nagrań. Wśród nich nastąpiła budowa i zaciśnięcie więzi społecznych. 

FILM -> https://youtu.be/DuVy3nc3f1U 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu były dzieci i młodzież z grupy tańca ludowego i dwóch grup breakdansowych, członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Sanniki", Klub Seniora "Tęcza", Koło Gospodyń Wiejskich w Sannikach, zespół młodzieżowy i osoby zaangażowane w realizację filmu - ok. 100 osób. Pośrednimi odbiorcami byli widzowie projekcji film - ok. 330 osób.

Partnerzy projektu: Koło Gospodyń Wiejskich w Sannikach, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach, Urząd Gminy w Sannikach, OSP w Sannikach, osoby prywatne .

https://terazgostynin.pl/informacje/2305-premiera-filmu-fabularnego-piotra-bali-moj-maly-swiat

plakat  

  

   


6. Koło „LEONARDO” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.
Tytuł projektu:  „Nasza gmina, nasza historia - Schwalben czas okupacji”
Dotacja: 2000,00 zł

Celem projektu było upamiętnienie historii regionu Bulkowa. Wyrażanie uczuć patriotycznych poprzez działalność plastyczną. Umożliwiono uczniom i absolwentom udział w życiu społecznym gminy. Promocja Gminy Bulkowo w Powiecie Płockim. Rozwijanie działalności Koła "LEONARDO".

Projekt to zbiór działań interdyscyplinarnych przeznaczonych dla młodzieży gimnazjalnej, absolwentów, mieszkańców gminy. Za pomocą wielu działań następujących po sobie młodzież upamiętniła historię, tradycję, kulturę Gminy Bulkowo. Wyszukała ciekawe postacie związane z historią najbliższej okolicy, znaleźli sojuszników, którzy również angażowali się w projekt (historycy, pasjonaci regionalizmu). 

Rezultaty projektu:
Młodzież (ok. 10 osób) zdobyła umiejętności praktyczne, doświadczenie w pracy grupowej i wiedzę merytoryczną. Nawiązali współpracę z organizacjami, mieszkańcami, gminnymi instytucjami samorządowymi. Rozwinęli swoje pasje raz wiarę we własne siły.

Do największej liczby mieszkańców dotarła publikacja wydana po projekcie (300 egz.). Podczas uroczystości zakończenia zostały zaprezentowane dokonania młodzieży, a także grupowa praca plastyczna.

Podczas projektu nastąpiła integracja z osobami starszymi skupionymi w Stowarzyszeniu "Żurawianki". Osoby ze stowarzyszenia pomagały podczas przygotowania grillów, poczęstunków i  imprez plenerowych. 

Podstawową grupą zaangażowaną w projekt byli uczestnicy zajęć Koła "Leonardo", w działaniach uczestniczyły panie skupione w Kole Gospodyń Wiejskich "Żurawianki" z Bulkowa,  harcerze z 44 Drużyny Harcerskiej w Blichowie. Pośrednimi uczestnikami projektu byli mieszkańcy Gminy Bulkowo i władze Gminy. 

Partnerzy projektu: Urząd Gminy w Bulkowie; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bulkowie; Gminne Centrum Informacji w Worowicach; Stowarzyszenie "Żurawianki" w Bulkowie; Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie; Hufiec ZHP "Mazowsze" Płock -44 Drużyna Harcerska w Blichowie; Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku; Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Zgrupowanie Radosław".

http://waren.pl/bulkowo/index.php?option=com_content&task=view&id=514&Itemid=18

http://www.dobroni.pl/rekonstrukcje,nasza-gmina-nasza-historia-schwalben-czasu-okupacji,11314 



  

  

  

  


7. Grupa nieformalna „Zróbmy to…” przy Szkole Podstawowej w Cieszewie.
Tytuł projektu: „Pomóżmy drzewom i sobie”
Dotacja: 1100,00 zł

Celem projektu było zwiększenie czynnego zainteresowania koniecznością ochrony przyrody poprzez edukację społeczności lokalnej i działania proekologiczne na rzecz poprawy stanu zadrzewienia w najbliższym środowisku. Rezultaty osiągnięto przy szerokim zaangażowaniu mieszkańców, miejscowych podmiotów społecznych, wsparciu organizacji pozarządowych i miejscowej szkoły. 

Poprzez wskazanie przykładów dobrych rozwiązań, warsztatów edukacyjno-praktycznych i możliwości bezpośredniego zaangażowania starano się przekonać jak największą liczbę osób do włączenia się w działania zmierzające do powiększenia w Gminie Drobin obszarów zielonych i zadrzewionych. Organizowano warsztaty teoretyczne i praktyczne, zwiady przyrodnicze, brano udział w tworzeniu ścieżki przyrodniczej i eksperymentarium przyrodniczego, zadrzewiono i zalesiono najbliższą okolicę. 

Wymiernymi rezultatami projektu są: nasadzone drzewa i krzewy (ok. 100), wykonane zabiegi ochronne na kasztanowcach, odzyskanie przez uporządkowanie dwóch terenów zielonych, wiedza nabyta podczas warsztatów ekologicznych.

Realizacja projektu zapoczątkowała: długofalowe działania zmierzające do konsekwentnych zachowań proekologicznych; zaciśnięcie współpracy z samorządem terytorialnym na obszarze ochrony najbliższego środowiska; powiększenie doświadczenia uczestników projektu i zachęcenie do powielania zdobytej wiedzy. 

Bezpośrednimi odbiorcami byli uczestnicy warsztatów i zwiadu przyrodniczego (50 osób), mieszkańcy Cieszewa i przyległych wsi (100 osób).

Pośrednimi odbiorcami byli uczestnicy imprez środowiskowych, uczniowie S.P. w Cieszewie, uczniowie szkół Gminy Drobin, władze Miasta i Gminy Drobin, społeczność lokalna. 

Partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa w Cieszewie, Gmina Drobin, OSP Maliszewko, Remondis Drobin, Lasy Państwowe .

Prezentacja o projekcie - pobierz...
 


8. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „NASZE OSTROWY”.
Tytuł projektu:  „Odtwórstwo  historyczne - sposobem na poznanie życia dawnych mieszkańców Ostrów”
Dotacja: 2000,00 zł

Celem głównym projektu było upowszechnienie wiedzy o kulturze materialnej i duchowej Ostrów i okolic, poprzez odtworzenie dawnych zajęć i zwyczajów a także ich promocję. 

Poznanie dziedzictwa historycznego poprzez warsztaty garncarskie oraz tańce , gry i zabawy plebejskie (kręcioł, narty króla Bolesława, rzut zapałką, rzut podkową, wyścigi szczudlarzy, walki z konia na worki z sianem). Promocja i prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności podczas imprez masowych. 

22 uczestników projektu podczas zajęć, uzyskała podstawową wiedzę o kulturze duchowej i materialnej wczesnośredniowiecznych Mazowszan i sposobach ochrony tego dziedzictwa; podczas 20h warsztatów odtwórstwa historycznego w Ostrowach pod kierunkiem archeologa/garncarza, uczestnicy nabyli umiejętność wytwarzania naczyń lepionych ręcznie i wypalanych na wolnym ogniu oraz toczonych na kole garncarskim; uczestnicy poznali i wdrożyli 5 gier i zabaw plebejskich oraz 3 tańce średniowieczne; podczas 3 imprez plenerowych, cały zespół zaprezentował zdobytą wiedzę i umiejętności poprzez interaktywne pokazy odtwórstwa historycznego oraz gier, zabaw plebejskich i tańców przy ognisku .

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Ostrów i okolicznych wsi. Podczas imprez plenerowych uczestniczyło ok 500 osób - mieszkańców gminy Gozdowo, Mochowo i Sierpc. 

Partnerzy projektu: Osoby prywatne, Stowarzyszenie Serce-Sercu w Ligowie, Szkoła Podstawowa w Ostrowach, RCEE w Płocku.