Działaj Lokalnie VIII - 2014

 


1. "Skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy - artystyczna opowieść"
Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie

Dotacja: 5500,00 zł

Celem projektu było doprowadzenie do dialogu społecznego na temat wpływu mieszkańców naszej gminy na proces wywalczenia wolności, przypomnieć osoby zaangażowane w ruch wolnościowy oraz cenę jaką zapłacili za walkę o demokrację, przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat drogi do wolności oraz korzyści dla ogółu społeczności. Ponadto naszym celem było aby każdy temat poruszany w projekcie był rozwijany przez lokalną społeczność, na bieżąco uzupełniany i realizowany. Ponadto aby każdy temat poruszany w projekcie był rozwijany przez lokalną społeczność, na bieżąco uzupełniany i realizowany.

Zamierzone cele zostały osiągnięte poprzez uczczenie 25-rocznicy wolności w Radzanowie, poprzez szerokie zainteresowanie społeczne tematem wolności i demokracji w życiu społecznym poprzez następujące działania:

 1. Festyn pn. "Skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy - spotkanie otwarte z lokalna społecznością " w lipcu 2014r
 2. 10 spotkań wielopokoleniowych z udziałem dzieci i młodzieży szkoleni oraz osób dorosłych w tym seniorów. Spotkania były okazją do wspomnień, opowieści o wolnych wyborach, o przemianach jakie zaszły od 1989 roku. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz oraz ksiądz proboszcz.
 3. 20 warsztatów teatralnych pn. "25 lat minęło..." prowadzone pod kierunkiem Mariusza Pogonowskiego - aktora Teatru Dramatycznego w Płocku.
 4. Dwa spektakle teatralne pn. "KIEDYŚ BYŁO INACZEJ" (tytuł roboczy"25 lat minęło...").
  Spektakl miał za zadanie skonfrontować obecną rzeczywistość z przeszłością. Był podsumowaniem projektu. Scenariusz projektu stworzony został przez lokalną społeczność przy wsparciu scenarzystki Mileny Rytelewskiej. Spektakl zaprezentowany został dwukrotnie (ze względu na ogromne zainteresowanie tematem) społeczności lokalnej, zaproszonym gościom.
 5. Opracowanie filmu "KIEDYŚ BYŁO INACZEJ" (tytuł roboczy "25 lat minęło..."). Film powstał podczas przygotowania spektaklu oraz w trakcie jego emisji.

Rezultaty:
Wartością dodaną było to, że w projekt bardzo zaangażowała się młodzież, która poprzez projekt zrozumiała jakie znaczenie ma dla naszej gminy, regionu, Polski zaangażowanie wielu ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, ile wyrzeczeń pokonali by żyć w wolnym kraju.

Odbiorcy:

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli uczestnicy warsztatów, spotkań, festynu, spektaklu którzy współtworzyli pod kierunkiem aktora teatru scenariusz spektaklu, który będzie żywą opowieścią o budowaniu demokracji. W sumie projektem objęliśmy ok. 200 osób - uczestnicy warsztatów, spotkań, festynu, spektaklu (dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe).

  
  
  


2. "Droga do Wolności"
Fundacja Edu-Inicjatywa

Dotacja: 4400,00 zł

Celem projektu było przekazanie młodzieży wiedzy na temat drogi Polski do wolności w latach 1980-1989, której zwieńczeniem były wybory czerwcowe z 4 czerwca 1989 roku, przypomnienie o podstawowych wartościach moralnych, złożenie hołdu tym, którzy walczyli o wolność swoją i przyszłych pokoleń, kształtowanie postaw wolnościowych, metod i sposobów utrwalania zdobyczy demokracji w wolnym społeczeństwie, odpowiedzialności i zasług za obecny stan wolności i postaw obywatelskich w gminie i mieście Sierpc. Ponieważ warto w otwartej dyskusji i debacie publicznej przypomnieć osoby zaangażowane w ruch wolnościowy, poznać cenę wolności dla niektórych, z drugiej strony także pożytki dla jednostek i ogółu społeczności. Warto dać możliwość rekomendacji zupełnie oddolnej, lokalnej osób zasłużonych w działaniach, przekazać młodemu pokoleniu znaczenia zmagań o wolność, które podjęli uczestnicy strajków w Stalowej Woli. 

Dzięki projektowi rozwiną aktywność lokalną, zbudują lokalne partnerstwa w  dążeniu do dobra wspólnego. Rozbudzą twórcze postawy dzieci i rozwiną wyobraźnię plastyczną, a także umiejętności rzetelnej dyskusji międzypokoleniowej. Pragną solidaryzować społeczności lokalne, władze samorządowe, młodzież szkolną poprzez udział we wspólnych warsztatach pod czujnym okiem moderatora - historyka. 
Dążą do wszechstronnego rozwoju uczniów, także ich zdolności plastycznych, podczas warsztatów  prowadzonych przez eksperta - artystę plastyka. Podsumowanie projektu nastąpi podczas uroczystej konferencji.

Działania:
W sześciu szkołach Gminy i Miasta Sierpc mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach plastycznych i w debatach historycznych. Zarówno warsztaty jak i debaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Zorganizowane były trzy konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 27 października 2014r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca. Na konferencję przybyli uczniowie, ich opiekunowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz rodzice nagrodzonych dzieci. Konferencja została uświetniona występem chóru z Goleszyna oraz wystawą prac Wojciecha Witkowskiego. Pan Prezydent Lech Wałęsa przekazał organizatorom swoje biografie i skierował list gratulacyjny do uczestników konferencji, który został uroczyście odczytany. Następnie zostały wręczone nagrody za udział w konkursach. Po części oficjalnej i poczęstunku, dzieci i młodzież szkolna, pod opieką  przewodników zwiedziła sierpecki skansen. Prace wykonane podczas warsztatów plastycznych wystawiono w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.  

Rezultaty:
Dzięki udziałowi w projekcie młodzież miała okazję zintegrować się, rozwinąć swoje talenty, zwiększyć swoją wiedzę na temat drogi Polski do odzyskania wolności. Zintegrowano społeczności lokalne, poprzez udział w spotkaniach rodziców i władz lokalnych. Mieszkańcy okolicznych miejscowości mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.  

Odbiorcy:
Bezpośrednimi odbiorcami projektu była młodzież, społeczność lokalna, władze lokalne z terenu Gminy i Miasta Sierpca. 

   

   

   

 


3. "Głosujesz lub nie - twój wybór"
Nieformalna grupa "Zróbmy to ..."

Dotacja: 4000,00 zł

Celem projektu była integracja społeczności lokalnej wokół działań związanych z  obywatelskim obowiązkiem wyborczym  i upamiętnieniem 25. rocznicy Czerwca 1989, zmierzających do wypracowania rzeczowych i mentalnych elementów dobra ogólnego. Działania skupiają się wokół: 

 • uświadomienia roli i wagi wyborów i obywatelskiego głosowania, wdrażanie do odpowiedzialności za wynik wyborów,
 • określenia znaczenia wolnych wyborów 1989 dla miejscowego środowiska,
 • określenia wpływu działalności organizacji pozarządowych i  organizacji społecznych na rozwój naszej społeczności lokalnej po roku 1989,
 • obchodów wolnych wyborów.

Za dobro ogólne przyjęto:

 • wykształcenie w lokalnych mieszkańcach nawyku obowiązkowego głosowania w wyborach parlamentarnych i samorządowych, 
 • przyjęcie przez indywidualnego obywatela odpowiedzialności za wynik wyborów, 
 • nabycie umiejętności konstruktywnej opinii dokonanych wyborów i ich skutków,
 • społeczne upamiętnienie 25. rocznicy wolnych wyborów.

Działania:

 • organizacja wśród lokalnej społeczności 20h warsztatów: "Moje prawo wyborcze", "Dlaczego warto głosować?" ok. 50 uczestników, 
 • organizacja prelekcji "To był nasz wybór": dla osób niepełnosprawnych w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stanisławowie oraz w Szkole Podstawowej w Cieszewie dla pozostałej społeczności;
 • organizacja wyjazdu edukacyjno - rekreacyjnego połączonego z biegiem wolności i grą historyczno-terenową, 
 • przygotowanie wystawy "Żeby Polska była Polską",
 • upamiętnienie 25. rocznicy wolnych wyborów 1989 uroczystością "Żeby Polska była Polską" i wystawieniu widowiska w kościele św. Wawrzyńca w Rogotwórsku,
 • wypracowanie materiałów projektowych: film o działaniach projektu, album, opracowana instrukcja i zasady gry, scenariusze warsztatów i prelekcji, scenografia widowiska, fototeka,
 • promocja projektu w Internecie oraz za pomocą form plastycznych: plakat, emblemat, ulotki.  

Rezultaty:
Zintegrowanie społeczności lokalnej wokół działań związanych z obywatelskim obowiązkiem wyborczym i upamiętnieniem 25. rocznicy wolnych wyborów. Poszerzenie wiedzy historycznej i regionalnej. Możliwość alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu. Edukacja  młodzieży. Aktywne formy rekreacji. 

Odbiorcy:

 • uczestnicy gry historyczno-terenowej - 50 osób,
 • uczestnicy warsztatów - 60 osób,
 • uczestnicy konkursu pieśni patriotycznej - 25 osób,
 • społeczność zaprzyjaźnionych szkół, do których została przekazana wystawa oraz gra historyczno-terenowa - 100 osób,
 • uczestnicy biegu wolności - 50 osób, 
 • publiczność widowiska artystycznego ok. 200 osób. 

http://spcieszewo.com.pl/index.php/dzialaj-lokalnie-2014

  
  
  


4. "Siłownia pod chmurką"
Grupa nieformalna "Cieślanie"

Dotacja: 4000,00 zł

Celem projektu było wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach dostępnej dla wszystkich mieszkańców okolicy. Mogliby oni przychodzić na siłownię „pod chmurką” całymi rodzinami, aby poćwiczyć, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. W końcu mieliby bezpieczne miejsce w swojej okolicy, gdzie bezpłatnie i przyjemnie można spędzić  czas z rodziną i sąsiadami. Stworzenie takiego miejsca pozwoli  na wymianę doświadczeń międzypokoleniowych i integrację środowiska lokalnego.

Działania:

Ze względu na duży koszt urządzeń w ramach projektu, po uzgodnieniu z Fundacją FLZP "Młodzi Razem" zakupiono stół do ping - ponga, który został usytuowany obok zmodernizowanego placu zabaw. Korzystają z niego dzieci starsze, młodzież i dorośli. Stworzono warunki do przebywania na świeżym powietrzu i zwiększenia aktywności ruchowej mieszkańców. Jest to atrakcyjna, bezpłatna forma rozrywki dostępna dla każdego. Projekt był realizowany na terenie Szkoły, która stanowi jedyny ośrodek kulturalny, gdzie cyklicznie odbywają się różne uroczystości, integrujące mieszkańców okolicznych miejscowości. Należą do nich m.in. Święto Pieczonego Ziemniaka, Wigilia, choinka, Dzień Babci i Dziadka, Święto Wiosny, Dzień Matki, festyn rodzinny.

Rezultaty:

Realizacja projektu wpłynęła na integrację społeczności lokalnej zaangażowanie w przygotowania - mężczyźni pomagali w montażu urządzeń i przygotowaniu nawierzchni, nasadzono krzewy i zamontowano ławki. Mamy i babcie włączyły się w przygotowanie festynu rodzinnego, promującego projekt poprzez zorganizowanie poczęstunku i upieczenie ciast. Imprezę lokalną uświetniły występy artystyczne uczniów i szkolnego zespołu Cieślanie. Szkoła dzięki umiejscowieniu stołu na swoim terenie stworzyła uczniom możliwość korzystania z urządzeń podczas zajęć wychowania fizycznego i w czasie wolnym od zajęć. Zachęciło to członków rodzin do odwiedzin placówki i wspólnych spotkań. Wszyscy mieszkańcy zyskali atrakcyjną formę rozrywki, która przy właściwym użytkowaniu posłuży wiele lat. Jest to promocją szkoły na terenie gminy oraz miejscowości w regionie. 

Odbiorcy:
Odbiorcami projektu byli mieszkańcy okolicznych miejscowości: Ciesiel, Gąsewa, Reczyna, Białobrzeg. Były to osoby w różnym wieku - dzieci młodsze, starsze, młodzież, rodzice i dziadkowie (około 300 mieszkańców). 

 
   
  
   
 

5. "Świętujemy zwycięstwo demokracji w miejscu urodzin Lecha Wałęsy" 
Stowarzyszenie Przyjaciół Sobowa

Dotacja: 3800,00 zł

Celem projektu była organizacja życia kulturalnego, zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach, wyławianie talentów, pokazanie odmienności funkcjonowania organizacji społecznych przed rokiem 89 i 25 lat później. Doprowadzenie do dialogu społecznego na temat wpływu naszego "sławnego Polaka" jakim jest Lech Wałęsa oraz innych  mieszkańców naszej gminy na proces walki o wolność i demokrację.
Ponadto promocja  tradycji niepodległościowej, rocznicy pierwszych wolnych wyborów. Ponadto chcą stworzyć miejsce spotkań dla lokalnej społeczności - świetlicę środowiskową - poprzez utworzenie sali imienia Lecha Wałęsy.

Działania:

W trakcie projektu Stowarzyszenie Przyjaciół Sobowa zorganizowało spotkania społeczności lokalnej, głównie mieszkańców wsi Sobowo oraz gminy Brudzeń Duży. Orkiestra dęta aktywnie uczestniczyła w uroczystościach gminnych i parafialnych. Były to m. in koncert podczas Dni Gminy Brudzeń Duży i zorganizowanego w tym czasie Festiwalu Ginących Zawodów, uroczysta oprawa ceremonii dożynkowej w Sikorzu, koncert zorganizowany w kościele w Sobowie w dniu odpustu parafialnego oraz 11 listopada z okazji święta Odzyskania Niepodległości. Punktem kulminacyjnym był Koncert Kolęd i pastorałek podsumowujący kolejny rok funkcjonowania Orkiestry i Stowarzyszenia, który niezmiennie cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności.

Rezultaty:

Dzięki dofinansowaniu wyposażenia sali prób stała się ona jednocześnie świetlicą i miejscem spotkań lokalnej społeczności. Wyrazem tego była zorganizowana zabawa odpustowa oraz spotkania, podczas których poruszano prócz lekkich tematów, także te dotyczące zmian jakie zaszły w Polsce w ciągu minionych 25 lat.  
Projekt stał się przykładem odmienności funkcjonowania społeczności lokalnych przed i po 1989r. Projekt przyczynił się do rozwoju umiejętności gry na instrumentach, zachęcił do wstąpienia w szeregi grających nowe osoby. Poczynione działania korzystnie wpływały na cementowanie lokalnych więzi, organizowanie czasu wolnego, łączenie pokoleń.  

Odbiorcy:
Odbiorcami projektu byli słuchacze organizowanych koncertów, uczestnicy Festiwalu Ginących Zawodów, parafianie kościołów w Sobowie i Ciechanowie, turyści przebywający na wakacjach na wsi. 

  


6. "Z kart historii"
Młodzież Wolności

Dotacja: 3000,00 zł

Celem projektu było zaciągnięcie więzi miedzypokoleniowych, przybliżenie historii ostatniego ćwierćwieku wieku XX, wprowadzenie młodego człowieka w świat sprzed 25-ciu lat, poznanie drogi narodu polskiego ku wolności. Uczniowie szkoły mieli możliwość spotkania z osobami będącymi żywymi świtkami historii. 

Działania:

Grupa składała się z uczniów szkoły którzy swe działania wykonywali w formie wolontariatu. Założeniem grupy było uświadomienie społeczności lokalnej i szkolnej znaczenia przemian jakie zaszły w Polsce i w ludziach dzięki wydarzeniom końca dwudziestego wieku.
Projekt polegał na uświadomieniu młodzieży i społeczności lokalnej czym jest wolność dla człowieka, i jakie zmiany zaszły w ludziach i środowisku lokalnym po przemianach z 1989 roku.
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II była miejscem przeprowadzenia większości działań związanych z projektem, wystawa prac uczniów zaprezentowana była na łączniku szkolnym zarówno Szkoły Podstawowej jak i Publicznego Gimnazjum. 
Uczniowie szkoły na terenie całej gminy przeprowadzali wywiady z naocznymi świadkami wydarzeń z końca lat osiemdziesiątych minionego stulecia, efekty tej pracy można było oglądać podczas podsumowania projektu. Młodzież podczas dokumentowania wywiadów zacieśniła więzi międzypokoleniowe.
Rodziny uczniów otrzymały zaproszenie i ulotki dotyczące projektu. Ze strony uczniów było ogromne zainteresowanie kontynuacją działań. 

Rezultaty:

Przypomnieliśmy społeczeństwu, a uczniów zapoznaliśmy z realiami życia codziennego w PRL, postacią Lecha Wałęsy i wydarzeniami tamtych lat. Projekt wpłynął na edukację historyczną jego odbiorców, pozwolił w sposób ciekawy spędzać wolny czas. Zaktywizował lokalną społeczność i zintegrował ją wokół wspólnego celu.

Odbiorcy:

Odbiorcami projektu byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, nauczyciele, społeczność lokalna. 

  


7. "Teatr inspiracji"
"Stokrotki" Grupa nieformalna samorządu uczniowskiego

Dotacja: 2500,00 zł
 
Celem projektu było:

 • integracja społeczności z terenu gminy
 • udział w warsztatach teatralnych
 • alternatywne metody spędzania czasu wolnego
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczenie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości.

Działania:
Zorganizowano kilka atrakcyjnych spotkań teatralnych. We wrześniu i październiku - teatrzyk kukiełkowy oraz teatr cieni. Pod koniec października przeprowadzono warsztaty teatralne: mieszkańcy z terenu naszej gminy przygotowali wycinanki, które wykorzystane były do teatrzyku z okazji obchodów urodzin pluszowego misia. 26 listopada w Punkcie Przedszkolnym panowała wspaniała zabawa z przyjaciółmi. Gościem honorowym był Wielki Miś, któremu wszyscy zaśpiewali Sto lat i pomogli zdmuchnąć świeczki z tortu. Kolejnym dużym przedsięwzięciem było przedstawienie bożonarodzeniowe. Wyjątkowe jasełka, ponieważ zagrały w nich nie tylko przedszkolaki, ale również ich ukochani rodzice. Po części artystycznej rodzice wraz ze swoimi pociechami tworzyli ozdoby choinkowe,
następnie wspólnie ubrali choinkę, która została przekazana do parafialnego kościoła. Podczas tej uroczystości widać było integrację lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w życie przedszkola.
W styczniu zorganizowano spotkanie międzypokoleniowe, zaproszono seniorów z terenu gminy. Odbyło się przedstawienie teatralne z okazji "Dnia Babci i Dziadka". Na tej uroczystości było około 100 osób, były zabawy z seniorami a także słodki poczęstunek. Panowała atmosfera integracji międzypokoleniowej. Ostatnim działaniem w projekcie była integracyjna wycieczka do teatru. Mieszkańcy gminy Rybno wykazują potrzebę organizowania spotkań teatralnych.

Rezultaty:

Realizacja projektu pozwoliła wzbogacić ofertę edukacyjną przedszkola i promować placówkę w środowisku lokalnym. Rozwinęli oni również współpracę z rodzicami, wielu z nich chętnie pomagało nam w przygotowaniu przedstawień. Przedszkolaki poznały różne środki wyrazu artystycznego, kształciły swoje umiejętności artystyczne podczas przygotowywania inscenizacji bajek, wierszy i piosenek.

Odbiorcy:

Odbiorcami projektu byli przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego, uczniowie Szkoły Podstawowej a także lokalna społeczność. 

  


8. „Moja miejscowość przed i po 1989 roku”- cykl konkursów i debat przybliżających najnowszą historię
Fundacja na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego "Razem Łatwiej"

Dotacja: 2500,00 zł

Celem projektu było niwelowanie różnic międzypokoleniowych  mieszkańców  Gminy Stara Biała.  Dzieci i młodzież urodzona po 89 roku przyzwyczajona jest do życia w wolnym świecie gdzie półki są zawsze pełne, wybory wolne a granice otwarte. Uznają swoje prawo do wolności jako coś stałego nienaruszalnego. Trudno im wyobrazić sobie życie które było rzeczywistością dla starszego pokolenia. Obco dla nich brzmią wyrażenia "kartki", "kolejki" czy "godzina policyjna" i wiele innych tak realnych w rzeczywistości przed wolnymi wyborami w 1989r. 
Poprzez tematykę związaną z życiem w gminie w tamtym okresie i porównanie jej do współczesnych warunków nastąpiło otwarcie się mieszkańców różnych pokoleniowo na siebie. Uczniowie dowiedzieli się jak żyło się w ich gminie przed  przemianami ustrojowymi zaczną doceniać starszych, szanować ich wolę do zmian i dążenie do tego aby ich ojczyzna była wolna. Uświadomili sobie że starsze pokolenia miały dużo ciężej egzystować jednak się nie podawali i potrafili pięknie żyć i dbać o swoją małą ojczyznę opierając się na dostępnych w tym czasie środkach. 

Te spotkania międzypokoleniowe wywrą także znaczny wpływ na starsze pokolenia. Poprzez to że będą zauważeni, wysłuchani a może i podziwiani zwiększy się ich samoocena i zaczną znów być potrzebni. Ważnym celem jest także wspólne zaangażowanie w organizację spotkań młodzieży, dorosłych a także władz samorządowych które zostaną zaproszone do aktywnego udziału w projekcie.

Cel projektu czyli niwelowanie różnic międzypokoleniowych mieszkańców gminy Stara Biała osiągnięto poprzez wiele działań. Na konkursy wpłynęło wiele ciekawych prac wykonanych różnymi technikami. Były to prace plastyczne ale były też bardzo ciekawe prace przypominające przewodniki po gminie. Część uczestników wykonała także prezentacje multimedialne a jedna z uczestniczek przeprowadziła nawet wywiad ze swoją babcią o życiu w ,,komunie" - wiedza uczestników bardzo się poszerzyła . 

Drugi etap projektu czyli debaty, podczas których młodzież w wieku 10-15 lat spotkała się z ludźmi starszymi którzy pamiętają realia sprzed 89 r.także cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udało nam się przeprowadzić spotkania w których starsi opisywali jak żyło się  w "dawnych czasach" a młodzi mieli okazję zadawać pytania czy po prostu posłuchać opowieści. W ramach zaplanowanych debat odbyło się tez ognisko patriotyczne z udziałem mieszkańców Gminy. Ciekawym przedsięwzięciem było przeprowadzenie debaty typu oksfordzkiego, jej tytuł brzmiał "Czy lata komunizmu wniosły coś dobrego w historię Polski".

Uczestnicy dyskusji wnikliwie przygotowali swoje wystąpienia, wykazując się doskonałą znajomością tematu i umiejętnością obrony swoich argumentów. Uczestniczący w dyskusji starsi mieszkańcy gminy dopingowali młodzieży i podrzucali argumenty broniące zdania swojej drużyny.

Rezultaty:

Spotkania dwóch pokoleń, wspólna praca (np. wspólne przygotowanie ogniska czy też przygotowanie argumentów w czasie debat) pozwoliło na lepsze poznanie tych dwóch światów. Pytani o wrażenia zarówno młodzież jak i starsi pełni byli uznania dla siebie nawzajem i chętnie zgłaszali gotowość do następnych spotkań.  

Odbiorcy:

 • dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat uczestnicząca w konkursie plastycznym i biorąca udział w debatach,
 • ludzie starsi po 65 r. życia bezpośrednio związaniu z udziałem w debacie, przekazujący własne wiadomości i doświadczenia,
 • cała społeczność gminna,
 • mieszkańcy uczestniczący w debatach w roli słuchacza i zadającego pytania.