Działaj Lokalnie IX - 2015

 

 
1. "Bogu Na Chwałę, Ludziom Na Ratunek"
Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie 
działająca w imieniu Nieformalnej grupy „Zróbmy to…”


Współdziałanie lokalnej społeczności na rzecz udokumentowania dziewięćdziesięcioletniej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku, jej roli w kształtowaniu rzeczywistości oraz upamiętnienia postaci i wydarzeń z nią związanych, co stanowi ogromną wartość historyczną dla naszego środowiska, ze względu na  silne zakorzenienie w mentalności żyjących tu mieszkańców. Projekt dążył do zaangażowania jak największej liczby osób starszego i młodego pokolenia, które zechcą podzielić się swoimi informacjami, pamiątkami, anegdotami, wykorzystanych przy realizacji  reportażu. Jego publikacja uhonorowała 90. rocznicę powstania OSP, była wyrazem szacunku i podziękowania tutejszego społeczeństwa dla nieustającej służby pożarniczej. Dobro wspólne, jakim jest dla miejscowej społeczności zaangażowanie i poświęcenie strażaków, ich wola niesienia pomocy w każdej sytuacji rozwijana była poprzez następujące zadania:

  • zachęcanie do dzielenia się wiedzą na drodze wywiadu, wypowiedzi przed kamerą,
  • udostępnienie bądź wypożyczenie pamiątek gromadzonych w celu przygotowania wystawy,
  • zaangażowanie młodzieży do ćwiczeń w organizowanej "młodszej drużynie pożarniczej",
  • odtworzenie wcześniejszych składów jednostki poprzez odszukiwanie nazwisk strażaków wśród członków rodzin, sąsiadów, na drodze ogłoszenia prasowego,
  • utworzenie listy strażaków najbardziej zasłużonych dla środowiska.

Doprowadziły do rozwinięcia tożsamości lokalnej, udowodniła dużą wartość społecznego współdziałania i zainspirowała do dalszych przedsięwzięć.

http://spcieszewo.com.pl/index.php/projekty-2015/bogu-na-chwale-ludziom-na-ratunek

Dedykowany OSP Maliszewko projekt zainicjował w sierpniu poprzez zamieszczenie plakatu i marketing szeptany. Jego istotę omówiono wspólnie na pierwszym zebraniu wszystkich chętnych do współpracy. To właśnie wtedy ustalono szczegółowy harmonogram spotkań z poszczególnymi osobami, które dysponowali wiedzą z zakresu historii straży. Wyznaczono terminy wywiadów. Nieustannie gromadzono materiały: fotografie, wycinki z gazet, zapoznano się również z treścią kroniki. Wybrany zespół, redakcyjny cały czas tworzy listę pytań zadawanych podczas wywiadów. Przeprowadzono nabór na zajęcia sprawnościowe, które rozpoczęły się w połowie października.  

 

  

  

  


2. Nadęte warsztaty muzyczne "uwierz w siebie!"
Stowarzyszenie Przyjaciół Sobowa

Celem projektu było zorganizowanie warsztatów muzycznych dla młodych i utalentowanych osób w wieku gimnazjalnym i licealnym, które zakończyłyby się koncertem w wykonaniu uczestników warsztatów oraz członków orkiestry dętej. Celem projektu była integracja środowiska wiejskiego, promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwój artystyczny oraz podniesienie umiejętności muzyczno-wokalnych uczestników warsztatów. Stowarzyszenie poprzez realizację projektu zapewniło możliwość kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży  z terenu gminy Brudzeń Duży.  Rozbudziliśmy zainteresowanie kulturą i tradycją własnego regionu. Warsztaty rozwijały także umiejętności społeczne takie jak praca w grupie, zdolność autoprezentacji.

  

  

  

   

   


3. "Boisko pod dębem"
Publiczna Szkoła Podstawową w Cieślach 
działająca w imieniu Grupy nieformalnej „Cieślanie”

Celem projektu „Boisko pod dębem” było stworzenie na terenie szkoły boiska do siatkówki i tenisa, z których mogłyby korzystać również dzieci starsze, młodzież i dorośli. Rozgrywano turnieje tenisowe i mecze siatkówki. Organizacja sportowych spotkań międzypokoleniowych wpłynęła na integrację społeczności lokalnej, a także przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności miejscowości.

http://spciesle.szkolnastrona.pl/a,6,projekt-boisko-pod-debem

  

  

  

  

     


4. "Przez żołądek do serca - warsztaty kulinarne w gminie Mała Wieś"
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Malwa

Celem projektu było zaktywizowanie społeczne mieszkańców gminy Mała Wieś. Wykorzystaliśmy potencjał rozwojowy lokalnej społeczności i pobudziła ją do aktywnego współtworzenia kultury na wsi. Projekt zakładał rozwój współpracy między mieszkańcami, integrację społeczną i promocję idei wolontariatu. Bezdyskusyjną wartością ludzi jest ich chęć działania na rzecz drugiego człowieka, upatrując w tym działaniu korzyść dla siebie jako radość z czynionego działania. Warsztaty kulinarne były okazją do spotkań w gronie sąsiedzkim, możliwością zaprezentowania własnych umiejętności, miejscem realizacji pomysłów kulinarnych, bankiem przepisów na potrawy. Zaplanowane działania, choć kierowane do określonych grup odbiorców służyły całej społeczności. Każdy zainteresowany mieszkaniec mógł uczestniczyć w spotkaniu czy jako uczestnik warsztatów, czy degustator przygotowanych potraw lub po prostu obserwator. Celem projektu było pobudzenie do działania zmierzającego do poprawy życia mieszkańców i uświadomienie im, że wspólna praca na rzecz  środowiska może być przyjemnością. Pięć planowanych warsztatów służyło mieszkańcom, którzy mogli się spotkać, zintegrować, a jak wiadomo wspólne przygotowanie i zjedzenie posiłku jest najlepszą ku temu okazją.


  

  

  

  

   

   


5. "Jak to na Mazowszu..."
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie 
działająca w imieniu Grupy nieformalnej Mazowszanie z Liszyna

Celem projektu była aktywizacja dzieci i młodzieży, zaszczepienie im przekonania, że np. ludowość, przywiązanie do ziemi czy praktyk religijnych, szacunek do przyrody można ciekawie łączyć z osiągnięciami współczesnej techniki i sztuki. Wokół tej integracji młodości i dojrzałości budowaliśmy tradycję szkoły, która jako miejsce łączące pokolenia sprzyjała pamięci i rozwojowi.

  

  

  


6. "Zbliżamy się do Wisły"
Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie

Celem naszego projektu była chęć zbliżenia społeczności Gminy Wyszogród do rzeki Wisły z którą starsze pokolenia zawsze się utożsamiały. W projekt zaangażowaliśmy kilka pokoleń Wyszogrodzian (dziadek, rodzic, dziecko) z różnych grup społecznych,również tych najbiedniejszych. W pewnym sensie sprowokowaliśmy mieszkańców Ziemi Wyszogrodzkiej do dyskusji i wspomnień na temat Wisły. Staraliśmy się ukazać jak mieszkańcy Wyszogrodu funkcjonowali nad Wisłą kiedyś a jak funkcjonują teraz. Jakie zawody można było uprawiać kiedyś i czy nadal je można uprawiać teraz. Pokazać jak wielkie zmiany nastąpiły na przestrzeni kilkudziesięciu lat i jak diametralnie zmieniło się postrzeganie naszej rzeki. To wszystko ostatecznie spowodowało że, najmłodsze pokolenie było bliżej Wisły i za kilkanaście lat będzie z wielkim sentymentem o niej mówiło.

  

   

  

   

   

  

   


7. "Z Tradycją Za Pan Brat"
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”

Celem projektu było:

  • upowszechnianie i promocja wiedzy o kulturze materialnej i duchowej północnego Mazowsza poprzez organizację  w Ostrowach 8 spotkań dla  200 dzieci i dorosłych z terenu gmin: Gozdowo, Mochowo, Sierpc i popularyzacja wybranych treści dotyczących zasobów kulturowych Ostrów i okolicznych wsi,
  • kultywowanie tradycji ludowej jako sposobu na integrację międzypokoleniową, rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci, ich rodziców, ich dziadków. 

W efekcie powstały prace rękodzielnicze, które zostały przekazane do bibliotek, świetlic wiejskich i świetlic szkolnych.

  
 

   


8. "Rozśpiewaj się w bibliotece"
Gminną Biblioteką Publiczną w Słubicach 
działająca w imieniu Grupy nieformalnej „Super Stars”

"Muzyka potrzebą narodów" powiedział niegdyś Ludwig van Beethoven, spotykamy ją na każdym kroku - telewizja, radio, internet. To jeden z przejawów ludzkiej kultury. Od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku, obrzędach. Dlatego też głównym celem projektu "Rozśpiewaj się w bibliotece" było rozbudzenie twórczej postawy wobec siebie i świata, rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej a także zainteresowań i zamiłowań muzycznych. Za pomocą projektu przede wszystkim zintegrowaliśmy lokalną społeczność, podczas koncertów wokalnych i instrumentalnych a także daliśmy im okazję do wyjścia z domu, spotkania się, poznania nowych ludzi. W dużej mierze trafiliśmy do seniorów, którzy niekiedy nie mają możliwości poruszania się własnym transportem. Proponowaliśmy własny transport, aby umożliwić im uczestniczenie w projekcie.

https://youtu.be/WqF-y7JRBJ4

http://gbpslubice.pl/index.php/kronika-wydarzen/186-koncert-zespolu-young-angel-uroczyscie-zaingurowal-projekt-rozspiewaj-sie-w-bibliotece