Działania DL 2017

Warsztaty realizowane w ramach  Programu DZIAŁAJ LOKALNIE dla NGO, klubów sportowych oraz grup nieformalnych z terenu powiatu płockiego

W ramach Programu Działaj Lokalnie Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” zrealizowała we współpracy z Powiatem Płockim warsztaty nt.

  • „Zasady współpracy organizacji, grup nieformalnych, lokalnych liderów”, którego celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie działalności liderów NGO, rozpoznawania potrzeb lokalnych, tworzenia partnerstw, współpracy wewnątrz i międzysektorowej oraz aktywności obywatelskiej. Warsztatem był praktyczną nauką współpracy przy tworzeniu projektów.
  • „Tworzenia projektów dla społeczności lokalnej”. Udział w warsztatach dał narzędzie uczestnikom do tworzenia własnych inicjatyw dla społeczności lokalnych, gminnych, uczyliśmy jak pisać projekty, konstruować budżet, skąd pozyskać środki finansowe oraz jak przeprowadzić ewaluację projektu itp.
  • „Finansów w organizacji pozarządowej”.

Uczestnikom przedstawiliśmy przykłady inicjatyw lokalnych realizowanych w 2016 roku.

Głównymi odbiorcami Programu są przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych, klubów, osoby indywidualne - liderzy środowisk wiejskich, przedstawiciele grup nieformalnych/grup inicjatywnych działających w środowisku wiejskim powiatu płockiego, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych.

Pośrednimi odbiorcami projektu są społeczności lokalne, władze samorządowe, lokalne instytucje działające w miejscowości, gminie, powiecie.

Konkurs pn. Działaj lokalnie - na Lokalną Inicjatywę Społeczną. Wyłoniono 27 inicjatyw lokalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe, kluby i grupy nieformalne. Projekty mają prowadzić do zmiany społecznej lub inicjować kolejne działania służące osiągnięciu tej zmiany.

Realizacja zadania ma przygotować wiejskie środowisko lokalne do skutecznego działania obywatelskiego w miejscu zamieszkania, promować: współpracę III sektora i samodzielnie pozyskiwanie środków zewnętrznych, przygotować lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną.

    

    

Dodatkowo przedsięwzięcie wspierane jest przez zadanie pn. „Działaj lokalnie - rozwój NGO i aktywnych grup społecznych Powiatu Płockiego”, współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego