WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Dla regionu płockiego

Dla regionu płockiego”

Założeniem głównym projektu jest budowanie świadomości regionalnej wśród dzieci, młodzieży i w społecznościach lokalnych na terenie powiatu płockiego.

Opis działań:

1. Warsztaty terenowe - Żniwa w skansenie.
Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Termin: 5 sierpnia 2012 r.
W pierwszą niedzielę sierpnia w skansenie odbywa się impreza plenerowa, której celem jest przybliżenie dawnych prac związanych ze zbiorem zbóż oraz zaprezentowanie tradycyjnych metod ich obróbki.
Poprzez wyjazd do Muzeum pragniemy przybliżyć młodym ludziom jak dawniej wyglądała mazowiecka wieś.
Program:
•przybliżenie dawnych prac związanych ze zbiorem zbóż,
• zaprezentowanie tradycyjnych metod przetwarzania ich na produkty niezbędne w gospodarce chłopskiej (ziarno, mąka, sieczka, kasze),
• pokazy: koszenia kosą i kosiarką konną, podbierania zboża sierpem, wiązania snopów i ustawiania styg (stygowania).
Warsztaty młócenie zboża cepami, oczyszczanie ziarna przy pomocy wialni, wyrób kaszy a także mielenie ziarna w żarnach.
Wszystkie pokazy/warsztaty odbywają się w naturalnej scenerii wsi mazowieckiej przełomu XIX i XX wieku z użyciem autentycznych narzędzi i urządzeń pochodzących ze zbiorów Muzeum.

2. Warsztaty terenowe pn. „Wyprawa odkrywców”.
Termin: wrzesień – październik 2012r.
4 warsztaty: 4 x 20 osób – łącznie 80 osób.
Uczestnicy: 4 grupy młodzieżowe ze szkól z terenu powiatu płockiego.
Celem warsztatów „Wyprawa odkrywców” będzie przybliżenie zagadnienia wielokulturowości, gdyż wielokulturowość jest niezbędnym elementem współczesnego świata. Jest to charakterystyczna cecha przedstawiająca środowisko społeczne, w którym funkcjonujemy. Przeważającą częścią warsztatów będą kwestie związane z ludzką różnorodnością, przeciwdziałaniem dyskryminacji i poznaniem wartości, jakie niesie ze sobą wolne od dyskryminacji i różnorodne społeczeństwo. Uczestnicy warsztatów zrozumieją funkcjonowanie mechanizmu stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji oraz nauczą się, w jaki sposób reagować na przejawy dyskryminacji.
Poruszane zagadnienia:
1. Wielokulturowość na co dzień (świat społeczny, polityczny i kulturowy).
2. Życie w wielokulturowym środowisku.
3. Spotkanie z innym szansą czy zagrożeniem?
4. Skąd się biorą stereotypy i uprzedzenia.
5. Formy dyskryminacji.
6. Społeczne i kulturowe różnice.
Warsztaty zostaną zakończone zapoznaniem się z miejscami charakterystycznymi dla danej miejscowości świadczącymi o jej wielokulturowej przeszłości. (np. cmentarz żydowski w Bodzanowie, Pomnik ku Wiecznej Pamięci Żydów Bodzanowa).
Uczestnicy warsztatów będą wykonywali zdjęcia, które następnie złożą w konkursie „Piękno Mazowsza Płockiego”.

3. Konkurs fotograficzny dla szkół pn. „Piękno Mazowsza Płockiego”
Termin: 01 kwietnia 2012 - ogłoszenie
Wrzesień 2012 r – finał konkursu.
Cele konkursu:
1. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodą, krajobrazem Mazowsza.
2. Doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
3. Pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody oraz umacnianie poczucia tożsamości z otaczająca nas naturą.
4. Kształtowanie właściwej postawy młodzieży wobec przyrody oraz inspirowanie uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony.
5. Promowanie nauczycieli i szkół wspierających uczniów uzdolnionych i kreatywnych.

Założenia organizacyjne – Regulamin.
1.  Organizatorami konkursu są:
• Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.
• Starosta Płocki
1. Uczestnicy konkursu – uczniowie szkół podstawowych I kategoria, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych II kategoria,  z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego oraz miasta Płocka.
2. Przedmiot konkursu:
a. Przedmiotem konkursu są fotografie przedstawiające szczególne wartości kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe Mazowsza Płockiego wraz z obszernym 1-stronicowym (minimum 0,5 strony A4, czcionka 13, interlinia 1,5), ciekawym podpisem zdjęcia i  opisem dotyczącym miejsca wykonania zdjęcia oraz opisem wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych danego miejsca.
b/ Każdy autor może zgłosić maksymalnie trzy fotografie wydrukowaną na papierze fotograficznym w formacie minimum 15x10 oraz w postaci elektronicznej w dużej rozdzielczości minimum 1600x1200 na płycie CD tematycznie związaną z tematem konkursu. Zdjęcie musi być dobrej jakości. 
c/ Fotografie kolorowe, czarno-białe lub w sepii mogą być wykonane w poziomie lub w pionie.
d/ W konkursie biorą udział prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane.
e/ Fotografie, na których znajdują się jakiekolwiek znaki, cyfry, napisy (np. daty) nie kwalifikują się do konkursu.
f/ Za pracę konkursową uczestnik może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
g/ Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:
 oryginalność ujęcia 0- 5 punktów
 zgodność obrazu z tematem konkursu i poprawność merytoryczna opisu 0-5 punktów
 jakość techniczna 0-5 punktów
 kompozycja obrazu 0-5 punktów

h/ Każdą pracę należy złożyć w osobnej kopercie z opisem.
i/ Prace wykonane niezgodnie z regulaminem będą zdyskwalifikowane.
j/ Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom.

3. Udział uczniów w Konkursie Przyrodniczym jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Warunkiem przystąpienia  ucznia  do konkursu jest przesłanie karty uczestnictwa. 
6. Formularz zgłoszeniowy można przesłać pocztą, na adres biura organizacyjnego (decyduje data stempla pocztowego), drogą elektroniczną lub faxem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2012 r.
7. Uczestnik  zobowiązany jest do  uzyskania  od rodziców lub prawnych opiekunów uczniów biorących udział w konkursie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Uczniowie pełnoletni sami składają stosowne oświadczenie.
8. Organizatorzy powołują komisję konkursową.
9. Podczas zakończenia etapu finałowego zaprezentowane zostaną prace konkursowe laureatów i osób wyróżnionych.  
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane w albumie pn. „Piękno Mazowsza Płockiego”.         
Dla laureatów konkursu ufundowane zostaną 3 nagrody rzeczowe: I, II, III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych i dyplomy – łącznie 6 nagród.

4. Album pn. „Piękno Mazowsza Płockiego”
Termin: IV kwartał 2012r.
Cele:
• Promocja cennych walorów przyrodniczych Ziemi Płockiej.
• Poznanie dziedzictwa przyrodniczego, środowiska krajobrazowego i kulturowego Ziemi Płockiej przez dzieci i młodzież.
• Wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Odbiorcy: dzieci i młodzież, nauczyciele, uczestnicy projektu, mieszkańcy powiatu płockiego

Finansujący: Powiat Płocki