WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Stypendia Pomostowe 2013/2014

W październiku 2013r.  Komisja Stypendialna przyznała 3 stypendia pomostowe:

646/2013/PSP Agata Tondera

643/2013/PSP Elżbieta Duszyńska

1043/2013/PSP Sylwia Kowalewska

Gratulujemy !!!


Ogłoszenie

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłosił kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2013/2014.

Segment II skierowany jest do maturzystów 2012, ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria:

- być maturzystą z 2013 roku,
- zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polską państwową uczelnię wyższą,
- pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców, 
- pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1120 zł netto, lub 1280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm:

Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:

- posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie.
(Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem". W tym celu do 20 lipca 2013r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres

Wzór prośby o rekomendację:

PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2013/2014.
Imię i Nazwisko:               …………………………………
Adres zamieszkania:         …………………………………
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły:     …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ............................
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2013r.: ................................

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 30 lipca 2013r.

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wnioski będą składane on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2013r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z

->Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów  dla studentów w ramach XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2013/2014 - Segment II,

następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

- kserokopię świadectwa dojrzałości,
- zaświadczenie o przyjęciu na studia,
- dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2013r.,
- dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.

Termin składania wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2013r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013r.

Dokumenty należy składać:
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
ul. Stary Rynek 20
09-400 Płock

Kontakt:
Dariusz Winiarski - 24 268 37 74

Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
PAFW

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.