WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Z Tumskiego Wzgórza spoglądam na Wisłę, królową polskich rzek

Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta Płocka.
Większość działań realizowana jest na terenie miasta oprócz warsztatów pn. „Nadwiślańska przystań”, które chcemy przeprowadzić w Muzeum Wisły w Wyszogrodzie ze względu na to, że jest to jedyne muzeum w regionie poświęconym historii i roli rzeki Wisły. 
Projekt jest pierwszym tego typu działaniem angażującym społeczność do działań na rzecz Wisły i jej otoczenia.

Planowane działania:

Konkurs fotograficzny pn. „Ze Wzgórza Tumskiego w Płocku ku Wiśle”
Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku szkolnym – z podziałem na dwie kategorie wiekowe:
 • I grupa wiekowa: dzieci  i młodzież szkół podstawowych - 3 nagrody, 3  wyróżnienia.
 • II grupa wiekowa: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 3 nagrody, 3  wyróżnienia.
Łącznie -  6 laureatów i 6 wyróżnionych – w dwóch grupach wiekowych.
Terminy: ogłoszenie: 01 listopada 2016r. - składanie prac do 12 grudnia 2016r.
Proponowane nagrody: sprzęt turystyczno-sportowy.
Cele konkursu:
-   ukazanie piękna, walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych Wisły,
-    promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Wisły oraz Wzgórza Tumskiego,
-    popularyzacja fotografowania jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej,
-    popularyzacja wiedzy o Wisły – przygotowanie wydawnictwa.
Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na piękno i unikatowość zabytków dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego rzeki Wisły oraz Wzgórza Tumskiego. 

Jego zadaniem będzie również promocja architektury zabytkowej miasta oraz ochrona przed zapomnieniem lub zaniedbaniem moralnym obiektów mających szczególną wartość historyczną, regionalną, kulturową.

Regulamin konkursu do pobrania  - pobierz pdf


 

  

Publikacja  pn. „Spacer z widokiem na Wisłę” – format pdf
Odbiorcy: ogół społeczeństwa.

Spis treści:
1. Wprowadzenie: Płocka Wisła.
2. Wisła – jaka była, jaka jest i jaka będzie
3. Zmieniający się krajobraz Wisły.
4. Nadwiślańska przyroda
5. Wiślane żywioły – Powodzie.
6. Człowiek i rzeka
7. Zasoby kulturowe Wisły.
8. Skarpa Płocka i Wzgórze Tumskie.

  pobierz ...

Gromadzenie dokumentów regionalnych miało i ma rację bytu, gdyż to wszystko służy edukacji społeczeństwa w zakresie poznania historii, kultury i problemów współczesnych, najbliższych każdemu stron rodzinnych, poznawaniu swojej „małej ojczyzny”. Dlatego pragniemy przygotować i opublikować publikację, w której przedstawimy nie tylko historię Wisły, ale także jej piękno o każdej porze roku i zagrożenie jakie niesie. Ponadto w publikacji chcemy zaprezentować Skarpę i Wzgórze Tumskie, wznoszące się nad rozległą doliną Wisły, prezentujące walory historyczne, kulturowe, architektoniczne, krajobrazowe, przyrodnicze całego wzgórza.
Skarpa Płocka z racji funkcji i roli, jaką spełnia dla położonego nad rzeką Wisłą miasta, ma znaczenie priorytetowe z uwagi na zlokalizowane na Skarpie obiekty zabytkowe, szereg nowych budynków i budowli znajdujących się w strefie przyskarpowej oraz walory krajobrazowe i przyrodnicze.
W publikację będą zamieszczone wybrane zdjęcia konkursowe jak i lokalnego fotografa p. Jana Waćkowskiego (przekazane nieodpłatnie Fundacji).

Warsztaty nt. "Poznaj swoją rzekę"
Ilość warsztatów: 20
Termin realizacji: 9 stycznia 2017 r – 31 marzec 2017 r
Program realizowany  jako cykl spotkań stacjonarnych dla szkół i przedszkoli.
Miejsce realizacji: przedszkola i szkoły z terenu Płocka (korzystanie z zasobów lokalnych).
Proponowany program:
1. Co o Wiśle każdy Polak wiedzieć powinien.
2. Rezerwaty wiślane.
3. Zwierzęta i rośliny.
4. Płockie mosty.
5. Żegluga wiślana.
6. Zagrożeniami dla rzek i przyrody.
7. Zabytkowe obiekty nad Wisłą (Skarpa, Wzgórze Tumskie).
Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze środowiskiem przyrodniczym charakterystycznym dla dolin rzecznych oraz z zagrożeniami dla rzek i przyrody. Poznają wartości kulturowe, krajobrazowe i historyczne Wisły oraz Wzgórza Tumskiego.
Postaramy się podkreślić także wpływ każdego z nas na przyrodę. W trakcie zajęć zastanawiamy się, jak możemy zmniejszyć nasze negatywne oddziaływanie na środowisko.
Program warsztatów będzie dostosowany do grupy wiekowej uczestników.

Szkoły/przedszkola uczestniczące w warsztatach będą miały za zadanie zorganizowanie kampanii społecznych tj. Szkolnego/Przedszkolnego Dnia Wisły angażując społeczność szkolną oraz rodziny, następnie zaprezentowanie efektów pracy podczas Happeningu pn. „Dla Wisły”.

 

    

    

    

Warsztaty pn. „Nadwiślańska przystań”
Uczestnicy: młodzież szkolna (od VI kl. szkoły podstawowej, gimnazjum i średnia szkoła)
Liczba placówek oświatowych/szkoły: 6
Liczba warsztatów: 6.
Termin: 1 marzec – 31 maja 2017 r.
Korzystanie z lokalnych zasobów: Koszty transportu pokryją uczestnicy warsztatów.
Miejsce: Muzeum Wisły w Wyszogrodzie przy Centrum Kultury Wisły. Nadzór merytoryczny nad placówką muzealną sprawuje Muzeum Mazowieckie w Płocku. Bulwar nad Wisłą w Wyszogrodzie.
Gdzie poznać historię Wisły jak nie w Muzeum Wisły. Warto dodać, że Muzeum Wisły w Wyszogrodzie jest jedynym muzeum w regionie poświęconym historii i roli rzeki Wisły. 

Program (warsztaty z podziałem na 2 grupy):
Część I - muzealna:
1.Lekcja muzealna połączona ze zwiedzaniem eksponatów wg. działów: Historia Ziemi Płockiej, Polacy, Żydzi i Olendrzy Ziemi Płockiej, Rola Wisły i kultura ludowa.
2.Historia żeglugi na Wiśle oraz zwiedzanie makiety drewnianego mostu wykonanej w skali 1:360 o dł. 6 metrów. Model prezentuje most w ostatnich latach jego istnienia, czyli wygląd przeprawy z lat 90. XX wieku". Model słynnego niegdyś mostu to nowy eksponat wyszogrodzkiego muzeum, gromadzącego pamiątki związane z historią miasta i regionu od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych.
3.Zwiedzanie nadwiślańskiego EKOMUZEUM na Górze Zamkowej - fragmenty fundamentów średniowiecznej warowni, a także pamiątki z okresu II wojny światowej oraz pawilonu wystawienniczego z ekspozycją elementów lotniczych samolotu Pe 2, wydobytych w Kamionie w 2015r ze starego koryta rzeki Bzury (lewy dopływ Wisły).
Dodatkową atrakcją będą warsztaty kolekcjonerskie - spotkania z kolekcjonerami połączone z prezentacją jak powinno się kolekcjonować, pokazanie, że to nie tylko chowanie do szuflady ale pogłębianie wiedzy o przedmiotach. Wykopki to tylko jedna z metod pozyskiwania artefaktów, jak to robić legalnie. Jakie to daje korzyści i jakie nakłada obowiązki i jakie są zagrożenia, jaki kupić sprzęt, gdzie zgłosić niewybuchy z czasów I i II wojny światowej. W dalszej części zajęcia w pracowniach i oglądanie efektów następnie praktyczna praca przy elementach wraku samolotu w Wyszogrodzie. Kształtowanie odpowiedzialności za wydobyty przedmiot.

Część II (przyrodnicza, nad rzeką):
Program:
1. Walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe rzeki Wisły oraz jej znaczenie.
2. Bezpieczeństwo powodziowe a zmiany klimatu.
3. Stworzenie dekalogu „Turysty przyjaznego rzece”.

Zaangażowanie uczestników warsztatów: praktyczna praca przy elementach wraku samolotu w Wyszogrodzie.
Warsztaty dają możliwość aktywnego zwiedzania całej kolekcji. Zamiast tradycyjnego oprowadzania, proponujemy wspólną przygodę. Aktywne zwiedzanie polega na dyskusji, wymianie spostrzeżeń, rozwiązywaniu zadań - to wyobraźnia i zaangażowanie zwiedzającego stają się prawdziwym muzealnym przewodnikiem.
„Kto poznał raz gorycze i uroki Wisły – Ten już na ślepo pójdzie za nią do końca” – cyt.
Dodatkowo poprzez warsztaty chcemy promować lokalne inicjatywy jaką jest powstanie Muzeum Wisły, które powstało poprzez zaangażowanie samorządu, pasjonatów, lokalnej i regionalnej społeczności która przekazuje do zbiorów eksponaty będące w posiadaniu rodzin.
Warto by również rozważyć powołanie Muzeum Wisły w Płocku.

     

   

   Akcja pn. „Wolontariat pracowniczy – Działania wolontarystyczne na rzecz Wisły"
Termin: 3 kwietnia 2017 r -przygotowanie akcji – 31 maja 2017 r - realizacja (jeden wybrany dzień).
Uczestnicy: dorośli wolontariusze – 250 osób
Przykład działań: sprzątanie terenów ogólnodostępnych tj. wzdłuż linii brzegowej akwenu Sobótki i Wisły.
Celem działań będzie zwrócenie uwagi uczestników akcji na naszą wspólną odpowiedzialność za stan wód np. rzek i jezior, angażując jednocześnie społeczności do otaczania ich opieką.
Na świecie ponad 768 milionów ludzi pozbawionych jest dostępu do wody pitnej. Około 1,8 tysiąca dzieci poniżej 5. roku życia umiera codziennie z powodu chorób wywołanych brudną wodą. Ogółem każdego roku śmierć ponosi aż 3,4 miliony osób. Szacuje się, że do 2025 roku 1,8 miliarda ludzi będzie żyło na terenach z chronicznym deficytem wody!
W lokalnym wymiarze działania mają pomóc w utrzymaniu czystości, spławności, naturalności, piękna i zasobności lokalnych wód powierzchniowych.
Korzystanie z lokalnych zasobów:
- lokalne firmy gospodarujące odpadami – bezpłatnie odbiorą zebrane odpady – dokonano wstępnych ustaleń,
- Urząd Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska wskaże tereny do sprzątania – dokonano wstępnych ustaleń.
Podczas „Dnia Wolontariatu Pracowniczego” pracownicy przeznaczają czas na pracę ochotniczą i działają na rzecz lokalnych społeczności.
Działania będą polegały na umożliwianiu pracownikom firmy działań na rzecz środowiska lokalnego, tj. sprzątanie nabrzeża wiślanego.
Dzięki wolontariatowi pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności, wzrasta ich zaangażowanie w sprawy firmy i identyfikacja z jej celami.
Zaangażowanie się firmy w budowanie wolontariatu pracowniczego umożliwia odniesienie korzyści zarówno społecznościom lokalnym, organizacjom pozarządowym, jak i przedsiębiorstwom i ich pracownikom.
Pogłębia się dialog firmy z pracownikami, z jej najbliższym otoczeniem, co prowadzi do zaangażowania się pracowników w sprawy lokalne, do budowania wizerunku biznesu odpowiedzialnego społecznie. Działanie polega na umożliwianiu pracownikom firmy działań na rzecz społeczności społecznych. Dla pracodawców jest sygnałem, że są aktywni i potrafią zaangażować się w różnorodne przedsięwzięcia.

Wolontariusze z fabryki sprzątali tereny wzdłuż linii brzegowej Wisły, akwenu Sobótki oraz miejsca położone bezpośrednio nad Wisłą.
Celem działań było zwrócenie uwagi uczestników akcji na naszą wspólną odpowiedzialność za stan wód np. rzek i jezior, angażując jednocześnie społeczności do otaczania ich opieką.
Działania wolontarystyczne mają na celu umożliwianie pracownikom firmy przeprowadzenie działań na rzecz środowiska lokalnego, m.ni. sprzątanie bulwarów, plaży nad Wisłą, terenu wokół Zalewu Sobótka.
Działanie zostało przeprowadzone we współpracy z Urzędem Miasta Płocka – Wydziałem Kształtowania Środowiska, Miejskim Ogrodem Zoologicznym oraz firmą SUEZ PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. w Płocku, która bezpłatnie odbiorą zebrane odpady.Dziękujemy wszystkim za współpracę podczas akcji oraz mediom za promocję naszych działań.
http://plock.wyborcza.pl/plock/51,35681,21802797.html?i=0

Happening pn. „Dla Wisły”
Miejsce - bulwary nad Wisłą w Płocku, „Centrum nad Wisłą” w Płocku, ul. Rybaki
Termin: 2 maja 2017r (przygotowanie)  - do 20 czerwca 2017 r. (realizacja).
Będą to głównie dzieci, młodzież ze szkół Płocka.

Ponadto na scenie prezentowane będą szkoły i przedszkola zaproszone do uczestnictwa w happeningu.
Tematem przewodnim happeningu będzie:
- promowanie walorów przyrodniczych Wisły,
- zwrócenie uwagi na problemy związane z gospodarką wodną,
- prowadzenie zdrowego stylu życia,
- przedstawienie zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą.

Forma prezentacji to: inscenizacje, piosenki ekologiczne, konkursy wiedzy itp.
Każda ze szkół i przedszkoli będzie miała możliwość zaprezentowania na stoiskach swoich działań ekologicznych prowadzonych na terenie placówki (wystawy, postery).

Planowany program (warsztaty będą prowadzone zamiennie):
Część I:
-Otwarcie happeningu.
-Krótka informacja o Wiśle.
-Prezentacja przedszkoli i szkół na scenie/na bulwarze.
-Przedstawienie zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą – przedstawiciele – komendy Straży Miejskiej w Płocku oraz  Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
-Prezentacje artystyczne przygotowane przez uczestników warsztatów pn. „Poznaj swoją rzekę" – występują grupy przedszkolne i szkolne.

Część II:
Warsztaty na statku - jednocześnie warsztaty na bulwarach nadwiślańskich.
1.Rejs statkiem po Wiśle połączony z prelekcją na temat źródeł i zagrożeń Wisły oraz jej historii.
-Powitanie grupy na statku, omówienie zasad bezpieczeństwa i zadań dla opiekunów młodzieży oraz uczestników (dzieci i młodzieży), sprawy organizacyjne (podział na grupy robocze, przydział zadań),
- Zakres tematyczny:
•  Mosty w Płocku („stary i nowy”), Kępa Ośnicka – życie ptaków, ujęcie wody dla Płocka;
•  Skarpa Wiślana w Płocku, jej walory przyrodnicze i krajobrazowe;
•  Obserwacja przez lornetki życia ptaków na Wiśle (wszystkich gatunków ptaków);
•  Rozwój gospodarczy w Dolinie Wisły i jego wpływ na jakość wody w Wiśle (PKN ORLEN SA, oczyszczalnia ścieków w Płocku i zrzut ścieków do Wisły);
•  Rekreacja i turystyka na Wiśle;
•  Obszary cenne przyrodniczo w Dolinie Wisły (obszar Natura 2000, rezerwaty przyrody w Dolinie Wisły);
•  Obserwacja dopływów Wisły (Skrwy Prawej, Brzeźnicy, Skrwy Lewej);
•  Jakość wody w Wiśle, pożytki wodne w Wiśle (ryby i ich ochrona).
Podczas rejsu uczestnicy dowiedzą się czym naprawdę jest Wisła, jaką rolę odgrywa w kształtowaniu się polskiego społeczeństwa, czy lokalny transport rzeczny ma wpływ na regionalną turystykę oraz promocję kultury wokół Wisły a przede wszystkim jest to nasze naturalne oraz historyczno – kulturowe dziedzictwo.
2.  Warsztaty i konkursy prowadzone przez  trenerów oraz funkcjonariuszy policji i straży miejskiej.

Promocja
Projekt będzie promowany poprzez stronę internetową www.mlodzirazem.pl, Facebook, www.ammado.com,  publikację z nazwą projektu, informacją o realizatorze i finansującym oraz kampanię informacyjną:
 - w mediach - Tygodnik Płocki, Radio ESKA, Portal Płock - Portal Informacyjny - portalplock.pl
 - na plakatach,
- w szkołach i przedszkolach,
- w organizacji pozarządowych,
Ponadto powstanie tablica informacyjna z nazwą projektu, informacją o realizatorze i finansującym. Tablica będzie umieszczona w biurze projektu, jak również będzie towarzyszyła wszystkim działaniom realizowanym w ramach projektu.
Dokumenty programowe tj. materiały warsztatowe - konspekty, zaproszenia, karty zgłoszeniowe opatrzone będą nazwą projektu, informacją o realizatorze i finansującym.

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka