WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Aktywna ochrona chronionych gatunków ssaków na Ziemi Płockiej - Etap 2

LOKALIZACJA ZADANIA:
Gminy: G.M. Płock, Nowy Duninów, Brudzeń Duży, Łąck - powiat płocki, województwo mazowieckie - na otwartych terenach zielonych.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu i montażu budek dla popielicy, nietoperzy i wiewiórki w ilości 390 sztuk tj: 130 sztuk dla popielicy, 130 sztuk dla nietoperzy, 130 sztuk dla wiewiórki.

Zadanie jest kontynuacją zadania pn. "Aktywna ochrona chronionych gatunków ssaków na Ziemi Płockiej" realizowanego w 2016r. na terenie gmin: Nowy Duninów, Brudzeń Duży, Stara Biała, Płock.

Ma na celu zatrzymanie spadku liczebności chronionych gatunków ssaków (popielicy, nietoperzy i wiewiórki) i ich aktywną ochronę na terenie Ziemi Płockiej.

Działania są odpowiedzią na znaczny spadek populacji, służy ochronie gatunkowej, sprzyja bioróżnorodności, a w odpowiedniej ilości i proporcjach pozwala przywrócić biorównowagę.

W ramach zadania wykonano i zamontowano skrzynki specjalnej konstrukcji (zgodnie z projektem) dla popielicy, nietoperzy i wiewiórki poprzez instalowanie budek na otwartych terenach zielonych.

Lokalizacja instalacji budek w:
- Gmina Miasto Płock na terenie Jaru rzeki Brzeźnicy - 60 sztuk dla popielicy, 60 sztuk dla nietoperzy, 60 sztuk dla wiewiórki
- Nowy Duninów, Łąck - lasy Nadleśnictwa Łąck - 50 sztuk dla popielicy, 50 sztuk dla nietoperzy, 50 sztuk dla wiewiórki
- Brudzeń Duży (teren BPK) - 20 sztuk dla popielicy, 20 sztuk dla nietoperzy, 20 sztuk dla wiewiórki.

Rozwieszone budki są skrzynkami lęgowymi specjalnej konstrukcji docelowo z przeznaczeniem do zwiększenia populacji ssaków tj. nietoperzy, wiewiórek, popielicy - wszystkie gatunki.

O lokalizacji tego typu skrzynek zdecydowały dane na podstawie wieloletnich wizji terenowych. Rozwieszenie tego typu budek przyczyni się do zwiększenia różnorodności gatunkowej gatunków zagrożonych wyginięciem w skali kraju jak i Europy.
W Polsce popielice objęte są ścisłą ochroną gatunkową - Polska Czerwona Księga Zwierząt.

W efekcie przeprowadzonego zadania nastąpi zwiększenie liczebności populacji popielicy, nietoperzy i wiewiórki poprzez stworzenie 390 sztuk bezpiecznych warunków życia i rozrodu dla przedmiotowych gatunków chronionych gatunków ssaków.

 

 

   

Aktywna ochrona chronionych gatunków ssaków na Ziemi Płockiej - Etap 2 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 51162,00 zł