WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Stypendia Pomostowe 2019/2020

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy listę stypendystów, którzy otrzymali stypendia pomostowe na I rok nauki w roku akademickim 2019/2020, w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych rekomendowanych przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".

910/2018/PSP Sieradzki Bartosz
922/2019/PSP Żmijewska Justyna

Serdecznie gratulujemy !!!

Zapraszamy do przeczytania PORADNIKA DLA STYPENDYSTÓW I ROKU - opisane są w nim jakich formalności jakie należy dopełnić w związku z otrzymanym stypendium oraz o jakich rzeczach trzeba pamiętać.

 


Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" udzieliła rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych 2019/2020 następującym kandydatom:

1. Bartosz Sieradzki
2. Justyna Żmijewska
3. Maciej Kubiczek

Gratulujemy!!!


Ogłoszenie

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2019/2020.

Segment II skierowany jest do maturzystów którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria:

1. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich [Uczelnia posiadająca co najmniej jedną kategorię naukową A, A+ lub B w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej.].

2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:


a. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVIII edycji Programu,
c. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców
(teren działania Fundacji: powiat płocki, sierpecki, gostyniński, płoński, sochaczewski) potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
e. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu,


Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm:
Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:
- posiadać rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVIII edycji Programu


(Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem". W tym celu do 31 lipca 2019r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres

Wzór prośby o rekomendację:

PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2019/2020.
1. Imię i Nazwisko:              ………………………………….......
2. E-mail:                             ............................................
3. Telefon kontaktowy:        ............................................
4. Adres zamieszkania:         …………………………………........
5. Nazwa ukończonej szkoły:   ………………………………….....
6. Średnia z przedmiotów nauczania w roku szkolnym 2019/2020 obliczona na podstawie świadectwa ukończenia szkoły ...............................................................
7. Kilka informacji o sobie oraz  o osiągnięciach (konkursy, olimpiady, aktywny udział w organizacjach społecznych, wolontariacie samorządzie szkolnym lub uczelnianym, dodatkowe kierunki studiów lub szkoły) ...........................................
9. Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ............................
10. Nazwa uczelni wyższej: ............................................................
11. Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym: ............................
12. Wysokość dochodów brutto Twojej rodziny na osobę w czerwcu 2019r.: ................................

Z dopiskiem
Oświadczam, że spełniam kryterium dochodowe, oraz pozostałe warunki wymagane regulaminem oraz warunkami Programu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz innych czynności niezbędnych do realizacji programu i celów statutowych Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i znam przepis  i informacje wynikające z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych z późn. zm.


Wypełniony komputerowo, czytelnie podpisany oraz zeskanowany formularz należy przesłać e-mailowo,
a w przypadku uzyskania rekomendacji przynieść wraz z kompletem dokumentów.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 2 sierpnia 2019r.

APLIKOWANIE w Segmencie II
Wnioski on-line od 1 lipca 2019r.
Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z

->Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów  dla studentów w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020 - Segment II,

Termin składania wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2019r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019r.

Dokumenty należy składać:
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
ul. 1 Maja 7C
09-402 Płock

Kontakt:
Dariusz Winiarski - 24 268 37 74

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

PAFW