WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


EKOLOGICZNE SOBOTY - AKTYWNA EDUKACJA TERENOWA - II ETAP

Ekologiczne soboty - to cykl warsztatów realizowanych jako aktywna edukacja ekologiczna, która pozwala na wytworzenie i utrwalenie postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży, uczy ich szacunku dla przyrody i zwiększa świadomość ekologiczną. Dzieci mogą być partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Są one bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje . Należy dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji. Dzieci i młodzież nie mają jeszcze wykształconych stereotypów, dlatego stosując odpowiednie formy i metody pracy można skutecznie i efektywnie kształtować ich postawy zgodne z etyką ekologiczną.

Efekt ekologiczny:

- wykształcenie umiejętności uważnego i świadomego postrzegania otaczającego świata.
- nabycie pozytywnego nastawienia do otoczenia oraz wykształcenie postawy gotowości do jego ratowania.
- wykształcenie umiejętności współdziałania w grupie.
- nabycie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu, obserwowania  i  prowadzenia  badania  stanu  środowiska przyrodniczego.
- wykształcenie umiejętności organizowania  działań  zmierzających  do  polepszenia stanu środowiska w najbliższym otoczeniu.
‐ wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodą, krajobrazem Mazowsza.
‐ doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
‐ pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody oraz umacnianie poczucia tożsamości z otaczająca nas naturą.
‐ kształtowanie właściwej postawy młodzieży wobec przyrody oraz inspirowanie uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony.
‐ promowanie nauczycieli i szkół wspierających uczniów uzdolnionych i kreatywnych.
- uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę  która umożliwi im dostrzegać  związki  przyczynowo - skutkowe,  uogólniać, porównywać, bronić swojego stanowiska, wnioskować, oceniać  stan  środowiska  najbliższej  okolicy,  oraz zachęcać  do  poznania  krainy  geograficznej  w  której mieszka.

ZREALIZOWANE ZADANIA:

1. Warsztaty pn. "Zwiedzamy gospodarstwo ekologiczne"
Miejsce: Grzybów – gospodarstwo ekologiczne.
Uczestnicy: młodzież szkolna
Termin: czerwiec 2012r.
Celem warsztatów jest poznanie warunków funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego. W czasie zajęć uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać narzędzia rolnicze dawniejsze i obecne, zapoznać się z pasieką i pracą pszczół, ale przede wszystkim będą mieli okazję prześledzić i uczestniczyć w poszczególnych etapach powstawania chleba i jego wypieku. Samodzielnie będą wyrabiali ciasto i piekli chleb. Uczestnicy zajęć będą próbowali chleba wiejskiego domowego wypieku oraz chleba ze sklepu i porównywali smak.
Zakres tematyczny warsztatów:
- Wpływ rolnictwa na zmiany środowiska w kolejnych etapach rozwoju cywilizacji. 
- Porównujemy rolnictwo tradycyjne i ekologiczne.
- Od ziarenka do bochenka.
- Skąd się bierze miód?

2. Warsztaty pn. "Edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce"
Uczestnicy: młodzież szkolna.
Termin realizacji: sierpień 2012r.
Celem programu jest propagowanie proekologicznych postaw i zachowań w rekreacji i turystyce. Program realizowany będzie na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Ma na celu propagowanie ochrony czystości wód rzeki Skrwy Prawej i Wisły oraz biocenoz lądowych i wodnych, występujących wzdłuż ich biegu, bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego rzek, ich dolin.
Urokliwa rzeka tworząca liczne meandry, wijąca się wśród łąk i lasów, liczne ślady bytowania bobrów w postaci żeremi, powalonych drzew, dziewicze ostępy leśne, ptactwo wodne, stare młyny – to wszystko możemy zobaczyć na trasie spływu kajakowego rzeką Skrwą Prawą na odcinku Brudzeń Duży – Murzynowo.
Bazę do realizacji programu stanowi Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie, które udostępnia teren pod namioty i zaplecze socjalne (stołówka, sanitariaty, sale wykładowe). Natomiast na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego program jest realizowany w formie rajdu rowerowego i rajdu pieszego z wykorzystaniem istniejących ścieżek dydaktycznych i rowerowych.

3. Warsztaty terenowe - Żniwa w skansenie.
Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Termin: 5 sierpnia 2012 r.
Celem warsztatów jest pokazanie uczestnikom  procesu obróbki ziarna od momentu zasiewu do produktu końcowego jakim jest chleb oraz poznawanie dawnych gatunków drzew i krzewów.
Poprzez udział w warsztatach przeprowadzonych w zagrodach, w autentycznych wnętrzach skansenowskich młodzież i dzieci będą mieli możliwość poznania tradycji prac rzemieślniczych i wykonywanych w gospodarstwie wiejskim.
Chcemy uczestnikom warsztatów pokazać dawne metody prac związane ze zbiorem zbóż oraz zaprezentować tradycyjne metody ich obróbki.
Ponadto pokazanie uczestnikom  procesu obróbki ziarna od momentu zasiewu do produktu końcowego jakim jest chleb. Lekcja połączona jest z prezentacją multimedialną oraz prezentacją wybranych sprzętów i narzędzi.
Na polach przylegających do zagród zaprezentowane zostaną pokazy: koszenia kosą i kosiarką konną, podbierania zboża sierpem, wiązania snopów i ustawiania styg (stygowania). W stodołach zwiedzający zobaczą także: młócenie zboża cepami, oczyszczanie ziarna przy pomocy wialni, wyrób kaszy a także mielenie ziarna w żarnach.
Prowadzone będą również zajęcia na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej. Młodzież pozna jakie gatunki drzew rosną w parkach, a jakie w lasach, czym różnią drzewa od krzewów, na czym polega zapylanie kwiatów i rozsiewanie nasion, jak wyglądają kwiaty i owoce wybranych gatunków drzew i krzewów, poznają różnice w budowie liści drzew liściastych i iglastych, a także techniki pomiaru wysokości drzew.
Poprzez czynny udział w zajęciach rzemieślniczych młodzi ludzie poznają zawód wikliniarza, kowala, bednarza, tkacza i garncarza, jak i również będą uprawiać rolę dawnymi sposobami.

4. Warsztaty pn. "Wyprawa odkrywców"
Termin:
• wrzesień – 2012r. – 2 warsztaty
• październik 2012r. – 2 warsztaty
Uczestnicy: młodzież szkolna
Miejsce: Ścieżka edukacyjno – przyrodniczej w parku dworskim – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
I Temat:
Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w parku dworskim.

Zajęcia zachęcają do samodzielnego poznawania dawnych gatunków drzew i krzewów podczas spaceru oznakowaną trasą. Lekcja została opracowana w oparciu o program nauczania z zakresu przyrody, geografii i biologii.
Celem warsztatów jest zachęcenie poprzez zajęcia do samodzielnego poznawania dawnych gatunków drzew i krzewów podczas spaceru oznakowaną trasą.
Uczestnicy otrzymają "zestaw przyrodnika" zawierający zeszyt ćwiczeń oraz ołówek. Zeszyt ćwiczeń zawiera zadania do wykonania w terenie.
Młodzi przyrodnicy dowiedzą się m.in.:
• jakie gatunki drzew rosną w parkach, a jakie w lasach,
• czym różnią drzewa od krzewów,
• na czym polega zapylanie kwiatów i rozsiewanie nasion,
• jak wyglądają kwiaty i owoce wybranych gatunków drzew i krzewów,
• poznają różnice w budowie liści drzew liściastych i iglastych,
• a także techniki pomiaru wysokości drzew.
Wypełniony zeszyt ćwiczeń uczestnicy mogą zabrać do domu.
II Temat:
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w lesie grądowym.

Ścieżka rozciąga się na terenie lasu, w którym dominują: pospolity dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy i grab pospolity. Ponadto występują tu w domieszce lipa drobnolistna, klon zwyczajny i sosna zwyczajna, czy zawilec gajowy. Większość znajdujących się na trasie ścieżki drzew i krzewów została opisana na tabliczkach informacyjnych. Ponadto na terenie ścieżki pojawiają się powiązane z nią tematycznie zagadki i gry terenowe, które zachęcają do wspólnej zabawy i urozmaicają zwiedzanie. Ścieżka umożliwia poznanie typologii lasów, ze zwróceniem uwagi na cechy charakterystyczne ich poszczególnych rodzajów. Uczestnicy poznają także elementy składające się na warstwową budowę lasu, dowiedzą się jakie zwierzęta można spotkać w lesie oraz jak rozpoznać ich ślady. Istotnym elementem edukacyjnym jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat gatunków drzew, krzewów i roślin runa oraz zapoznanie się m.in. z podstawami funkcjonowania lasu.

5. Warsztaty pn. "My chcemy grać w zielone …"
Miejsce: Zielona Szkoła w Sendeniu.
Uczestnicy: młodzież szkolna
Termin: październik  2012r.
Celem warsztatów jest ukazanie potrzeby ochrony środowiska, nauka obserwacji przyrody w swoim regionie. Poprzez udział w warsztatach młodzież nauczy się dostrzegać różnice w przyrodzie i wskazywać przejawy degradacji środowiska. Rozwijanie refleksji nad tym, jak żyjemy, jak działamy i jakie są skutki naszej działalności dla środowiska. Warsztaty prowadzone będę przy wykorzystaniu metod aktywizujących grupę, skłaniając młodzież do twórczego myślenia i co najważniejsze będą budować ich świadomość ekologiczną.
Zakres tematyczny warsztatów:
Dzień 1:
- Jakie czynniki mają wpływ na degradację środowiska naturalnego człowieka?
- W jakich akcjach ekologicznych bierzesz udział w swoim regionie, klasie, szkole?
- Jakie organizacje krajowe i międzynarodowe zajmują  się  ideą  ochrony przyrody?
- Jak Ty możesz dbać o środowisko naturalne?
- Jakie  są   zasady  właściwego  gospodarowania  zasobami przyrody?
- Jakie  są   związki  między  człowiekiem  a  elementami środowiska przyrodniczego?
Dzień 2:
- Młodzi ekolodzy – to my Poznanie i wyszukiwanie informacji na temat ekologii. Stworzenie kodeksu młodego ekologa.
- Przedstawienie jakimi działaniami i w jaki sposób szkodzimy środowisku, ale także prezentacja propozycji jak możemy to zmienić i naprawić.
- Edukacja ekologiczna młodego konsumenta, czyli jak nie dać się zwariować i omamić współczesnym reklamom i masowemu pędowi do konsumpcyjnego stylu życia.
- Zakupy z głową – mniejsza góra śmieci.

6. Konkurs fotograficzny dla szkół pn. „Piękno Mazowsza Płockiego” - czytaj ...
Termin: konkurs zakończony (realizacja kwiecień 2012r. - wrzesień 2012r.)
Cele konkursu:
1. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodą, krajobrazem Mazowsza.
2. Doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
3. Pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody oraz umacnianie poczucia tożsamości z otaczająca nas naturą.
4. Kształtowanie właściwej postawy młodzieży wobec przyrody oraz inspirowanie uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony.
5. Promowanie nauczycieli i szkół wspierających uczniów uzdolnionych i kreatywnych.

7. Album pn. „Piękno Mazowsza Płockiego”
Termin: IV kwartał 2012r.
Cele:
• Promocja cennych walorów przyrodniczych Ziemi Płockiej.
• Poznanie dziedzictwa przyrodniczego, środowiska krajobrazowego i kulturowego Ziemi Płockiej przez dzieci i młodzież.
• Wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

"EKOLOGICZNE SOBOTY - AKTYWNA EDUKACJA TERENOWA - II ETAP"