WITAMY
niedziela, 28 listopada 2021

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi

„Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi”

Głównym celem projektu jest przypomnienie bogatej, wielokulturowej przeszłości Gmin nadwiślańskich tj. Bodzanów, Słubice, Wyszogród, Mała Wieś położonych po dwóch brzegach Wisły, urozmaiconych krajobrazowo, obfitujących w skarby kultury i przyrody, oraz budowanie postaw tolerancji i poszanowania różnic etnicznych, religijnych oraz kulturowych, promocja tradycji lokalnych i regionalnych wpisujących się w kulturę narodową.
Do osiągnięcia powyższego celu projektu przyczyni się współpraca różnorodnych środowisk, szkól, gmin oraz organizacji pozarządowych.

Poprzez realizację projektu chcemy osiągnąć następujące cele:
• aktywizacja regionu (gminy, powiatu) i społeczności lokalnej w zakresie udziału w życiu kulturalnym, podtrzymywania tradycji,
• poznanie bogatej historii 4 gmin powiatu płockiego, tradycji kontynuowanej przez mieszkańców tych gmin poprzez liczne warsztaty, spotkania, festiwal, który byłby dużą lekcją historii,
• wykorzystanie bogatej przeszłości, walorów przyrodniczych, gospodarczych i społecznych gmin do planowania i wdrażania zrównoważonej przyszłości tych terenów,
• zacieśnienie współpracy władz samorządowych, organizacji społecznych, mieszkańców w aspekcie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia proces integrowania działań gospodarczych, społecznych, kulturowych, przyrodniczych w celu zagospodarowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności zarówno współczesnego pokolenia jak i naszych następców,
• zwiększenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu i kraju,
• wzrost poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
• uświadomienie różnorodności kultur (Żydów, Olendrów, Niemców, Polaków) zamieszkujących gminy.

Poprzez projekt pragniemy osiągnąć zamierzone cele, przyczyniając się do pogłębianie wiedzy o kulturze i historii regionu, jego wyjątkowych mieszkańcach, obyczajach, tradycjach, zabytkach, wzmocnić więzi młodego pokolenia z ich „Małą Ojczyzną”, integracji międzypokoleniowej, uratowania od zapomnienia cennych informacji, dokumentów będących w posiadaniu starszych pokoleń naszego regionu.

I. Warsztaty terenowe – Wykopki.
Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Termin: 2 września 2012
Czas: godz.10.00 - 18.00
Liczba uczestników: 40 osób (z terenu 4 gmin).

Celem imprezy jest przybliżenie jesiennych prac polowych, wykonywanych na wsi w XIX i na początku XX wieku. Tłem pokazów będzie wieś mazowiecka przełomu XIX i XX wieku.

Program:
• tradycyjne metody zbioru ziemniaków: wykopywanie ziemniaków przy pomocy motyk, zbiór ziemniaków przy pomocy kopaczki konnej, jak również pokaz sortowania ziemniaków,
• proces gręplowania owczej wełny za pomocą gręplarni mechanicznej oraz ręcznych grępli (szczotek), przędzenie wełny na kołowrotku, kręcenie powrozów; międlenie i rafowanie lnu,
• kiszenie kapusty w drewnianej beczce.

Wszystkie ziemiopłody wykorzystane do pokazów pochodzić będą z upraw własnych Muzeum. Czas oczekiwania na pieczone ziemniaki wypełnią koncerty zespołu ludowego.
Imprezie towarzyszyć będzie wystawa okolicznościowa „Maszyny i narzędzia rolnicze Na Mazowszu w XIX i XX w.” prezentująca maszyny zarówno do uprawy i zbioru zbóż jak i ziemiopłodów (buraków, ziemniaków).
Na najmłodszych uczestników imprezy czekać będą pokazy interaktywne z cyklu „JAK TO ZE ZBOŻEM BYŁO” .

II. Warsztaty pn. „Wyprawa odkrywców”.
Termin: wrzesień – październik 2012r.
Uczestnicy: 4 x 20 osób – łącznie 80 osób.
Miejsce: Bodzanów, Mała Wieś, Słubice, Wyszogród.
4 warsztaty terenowe): po 1 warsztacie dla uczestników z gmin Bodzanów, Mała Wieś, Słubice i Wyszogród.
Celem warsztatów „Wyprawa odkrywców” będzie przybliżenie zagadnienia wielokulturowości własnej gminy oraz gmin sąsiadujących, gdyż wielokulturowość jest niezbędnym elementem współczesnego świata. Jest to charakterystyczna cecha przedstawiająca środowisko społeczne, w którym funkcjonujemy. Przeważającą częścią warsztatów będą kwestie związane z ludzką różnorodnością, przeciwdziałaniem dyskryminacji i poznaniem wartości, jakie niesie ze sobą wolne od dyskryminacji i różnorodne społeczeństwo. Uczestnicy warsztatów zrozumieją funkcjonowanie mechanizmu stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji oraz nauczą się, w jaki sposób reagować na przejawy dyskryminacji.

Poruszane zagadnienia:
1. Wielokulturowość na co dzień (świat społeczny, polityczny i kulturowy).
2. Życie w wielokulturowym środowisku.
3. Spotkanie z innym szansą czy zagrożeniem?
4. Skąd się biorą stereotypy i uprzedzenia.
5. Formy dyskryminacji.
6. Społeczne i kulturowe różnice.

Warsztaty zostaną zakończone zapoznaniem się z miejscami charakterystycznymi dla danej miejscowości świadczącymi o jej wielokulturowej przeszłości. (np. cmentarz żydowski w Bodzanowie, Pomnik ku Wiecznej Pamięci Żydów Bodzanowa).

III. Warsztaty pn. „Polskie tańce narodowe i regionalne”.
Uczestnicy: 45 osób.
I grupa: dzieci i młodzież z terenu Gminy Słubice (Słubice) - 15 osób.
II grupa: dzieci i młodzież z terenu Gminy Bodzanów (Łętowo) - 15 osób.
III grupa: dzieci i młodzież z terenu Gminy Bodzanów (Cieśle) - 15 osób.
Ilość warsztatów: 5 warsztatów x 3 grupy – łącznie 15. (3 godzinne)
Termin: wrzesień 2012 – grudzień 2012 r.
Trenerzy: Instruktorzy i akompaniatorzy z uprawnieniami instruktorskim, specjaliści od wybranych technik.
Dla uczestników warsztatów z tereny Słubic bardzo ważny będzie zakup strojów ludowych dla  zespołów – 15 kpl.
Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych nauką emisji głosu i śpiewu ludowego, chcących lepiej poznać i rozwinąć swoje wokalne możliwości, oraz zainteresowanych poznaniem tradycji śpiewu i charakterystycznych elementów techniki śpiewaczej regionu.
Działanie związane jest tematycznie z folklorem polskim i tradycją regionu mazowieckiego, a przede wszystkim z wsparciem przedsięwzięć kulturalnych realizowanych na terenie w/w gmin.

Program:
1. Taniec ludowy z przyśpiewkami - warsztaty z tańca ludowego obejmują podstawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych i zabawy taneczne z różnych regionów Polski. Podczas zajęć dzieci uczyć się będą także przyśpiewek i piosenek ludowych.
2. Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej  - warsztaty z techniki polskich tańców narodowych i tańców regionalnych obejmują podstawowe kroki i figury 5 polskich tańców narodowych - poloneza, mazura, krakowiaka, oberka i kujawiak oraz wybrane tańce i zabawy z naszego regionu.
Realizacja:
- zajęcia taneczne prowadzone przez instruktorów tańca,
- tańce ludowe - 1 godz. w tygodniu,

IV.  Warsztaty folklorystyczne pn. „Spotkania z folklorem”.
Termin: wrzesień/październik 2012 r.
Liczba warsztatów: 10  (5 godzinne)
Uczestnicy: dorośli (głównie osoby po 55 roku życia) oraz dzieci, młodzież z terenu gminy Słubice – 20 osób.

Program:
1. Inspiracja taneczno- ruchowa.
2. Nauka tańca ludowego.
3. Zajęcia gry na instrumentach ludowych (skrzypce, akordeon i bęben).
4. Zajęcia przyśpiewek lokalnych, pieśni regionalne, ludowe, biesiadne.
5. Tańce lokalne i regionalne.

Uczestnikami będą członkinie zespołu ludowego „Grzybowianki", które podejmują od wielu lat aktywne działania by piękne pieśni ludowe nie zostały zapomniane. Działają jednak po amatorsku, brak jest im profesjonalnego warsztatu, który by doszlifował lokalne talenty.
W zespole chcą śpiewać dzieci i młodzież, chętne do nauki śpiewu, gry na instrumentach – tak by „nasz lokalny folklor nie zaginął”. Dlatego potrzebne są warsztaty by członkinie zespołu mogły doszlifować swój talent oraz by mogły uczyć innych – młodsze pokolenia, oraz nagrać płytę z pieśniami regionalnymi, ludowymi biesiadnymi.
Cele warsztatów:
- pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działania w środowisku lokalnym i jego świadome promowanie,
- zachęcenie do poszerzenia wiedzy o swoim regionie,
- rozwijanie umiejętności współpracy,
- ratowanie od zapomnienia folkloru lokalnego i regionalnego,
- zainteresowanie młodych mieszkańców grą na instrumentach ludowych, pieśniami - przyśpiewkami lokalnymi oraz tańcem regionalnym.
- aktywne włączenie się młodzieży w działalność społeczną poprzez udział w warsztatach, a następnie działalność w zespole ludowym.
- kształtowanie w młodzieży postaw aktywnych wobec rzeczywistości poprzez zaangażowanie w poznanie folkloru swojego regionu.

V. Wydawnictwo pn. „Piękno Mazowsza Płockiego”
Format: 21 x 21
Druk – pełen kolor
Okładka: pełen  kolor, kreda 300g
Objętość około - 76 stron.
Nakład 1000 egz.
Papier – kreda 150g
Termin: grudzień 2012r.

Cele:
• Poznanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, krajobrazowego
Strona tytułowa:
• Logo Samorządu Województwa Mazowieckiego
• Logo Powiatu płockiego
• logo WFOŚiGW w Warszawie.
• logo FLZP „Młodzi Razem”.

Tytuł: „Piękno Mazowsza Płockiego”
Stopka redakcyjna zawierająca:
• Logo Powiatu Płockiego
• logo WFOŚiGW w Warszawie
• logo FLZP „Młodzi Razem”.

Przykładowe rozdziały w albumie:
• krajobraz kulturowy,
• parki i ogrody oraz inne formy urządzonej zieleni i zadrzewień,
• obiekty architektoniczne,
• fragment architektury zabytkowej,
• piękno krajobrazu gmin nadwiślańskich.

VI. Festiwal kultur i smaków w Słubicach z udziałem wszystkich partnerów oraz lokalnych społeczności z terenu powiatu płockiego – podsumowanie projektu.
Termin: 14 grudnia 2012r.
Uczestnicy bezpośredni: około 100 osób.

Program:
- prezentacja efektów projektu m.in. realizowanych warsztatów,
- występy na scenie prezentujące układy taneczne (mazur, oberek, tańce żydowskie),
- poszukiwanie dowodów na przenikanie kultur w kuchni, m.in.
- prezentacja ozdób choinkowych, stroików świątecznych przygotowanych przez rodziców, uczniów, zespół Grzybowianki, Koła Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie będzie miało charakter otwartej imprezy integracyjnej dla społeczności lokalnej, podsumowującej realizację projektu. Odbędzie się wernisaż działań powarsztatowych, występ zespołów ludowych oraz młodzieży.

W programie:
- Jasełka  - występ chóru szkolnego i uczniów klas III - Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach.
- Występ szkolnego zespołu ludowego "Cieślanie" - Szkoła Podstawowa w Cieślach.
- Rozdanie nagród uczestnikom konkursu pn. „Jesień w obiektywie” - Józef Walewski - Wójt Gminy Słubice.
- Prezentacja efektów projektu pn. „Dwa Brzegi. Trochę jak sąsiedzi” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO - Iwona Marczak - Prezes FLZP  Młodzi Razem. 
- Rozdanie nagród uczestnikom konkursu fotograficznego pn. „Piękno Mazowsza Płockiego” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Powiatu Płockiego - Iwona Marczak, Dariusz Winiarski - FLZP Młodzi Razem. 
- Występ zespołu ludowego „Grzybowianki”.
- Kiermasz z ozdobami bożonarodzeniowymi.
- Poczęstunek.

Zdjęcia: Marek Kacprzak

 

Działania promocyjne

Projekt będzie promowany poprzez plakat, publikacje, oraz strony internetowe fundacji, szkół uczestniczących w projekcie oraz samorządy gminne, ponadto zaplanowane wydarzenia – uroczystości, które organizuje lub w których uczestniczy Fundacja. Stworzy to możliwości zapoznania się z bardzo bogatą kulturą regionu płockiego, specyfiką projektu, aby nasze doświadczenia mogły być powielane i wykorzystywane w innych miejscach.
Dodatkowe możliwości replikacji projektu stwarza fakt, że nasza organizacja jest członkiem sieci funduszy działających na terenie RP (Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce), uczestniczymy w różnych konferencjach, przeglądach, warsztatach lokalnych i krajowych, co stwarza korzystne warunki do rozprzestrzeniania rezultatów projektu.

Finansujący: Samorząd Województwa Mazowieckiego

mazowsze