WITAMY
sobota, 28 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Stypendia Pomostowe 2017/2018


Z przyjemnością informujemy, że Komisja stypendialna przyznała 2 stypendia na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018, w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych:
 
1. Natalii Czachorowskiej - Biała
2. Damianowi Józwik - Rybie
 
Gratulujemy !!!

Ogłoszenie

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłosił kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018. 

Segment II skierowany jest do maturzystów z 2017, ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria: 

1. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich[1].

2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVI edycji Programu,
c. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d. 
pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł [2] brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017),

e. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu,
f. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

[1] uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.
[2] 80% płacy minimalnej  (2000zł) obowiązującej od 1 stycznia 2017r. (Rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z  9.09.2016r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r. Dz. U. z 13.09.2016r.  poz. 1456).

Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm:
Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś: 
posiadać rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVI edycji Programu


(Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem". W tym celu do 14 lipca 2017r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres

Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018.
1. Imię i Nazwisko:              ………………………………….......
2. E-mail:                             ............................................
3. Telefon kontaktowy:        ............................................
4. Adres zamieszkania:         …………………………………........
5. Nazwa ukończonej szkoły:   ………………………………….....
6. Średnia z przedmiotów nauczania w roku szkolnym 2016/2017 obliczona na podstawie świadectwa ukończenia szkoły ............................................................... (skan świadectwa)
7. Kilka informacji o sobie oraz  o osiągnięciach (konkursy, olimpiady, aktywny udział w organizacjach społecznych, wolontariacie samorządzie szkolnym lub uczelnianym, dodatkowe kierunki studiów lub szkoły) ...........................................
9. Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ............................ (skan świadectwa)
10. Nazwa uczelni wyższej: ............................................................
11. Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym: ............................
12. Wysokość dochodów brutto Twojej rodziny na osobę w czerwcu 2017r.: ................................ (skan oświadczenia o dochodach)

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 20 lipca 2017r.

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wnioski on-line od 3 lipca 2017r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z

->Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów  dla studentów w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2017/2018 - Segment II,

Termin składania wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2017r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017r.

Dokumenty należy składać:
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
ul. 1 Maja 7C
09-402 Płock

Kontakt:
Dariusz Winiarski - 24 268 37 74

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
PAFW