WITAMY
piątek, 27 maja 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Wiślane spotkania

Projekt pn. „Wiślane spotkania” skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego.

Cel główny:
Poznanie dziedzictwa przyrodniczego, środowiska krajobrazowego i kulturowego rzeki Wisły, podniesienie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Regionu Płockiego, kształtowanie dbałości o środowisko przyrodnicze i kulturowe oraz wzmacnianie udziału dzieci, młodzieży i dorosłych w życiu społecznym poprzez zorganizowanie happeningu, warsztatów, akcji i konkursu.

Działania:

1. Happening pn. „Spotkajmy się nad Wisłą”
Miejsce: bulwary nad Wisłą w Płocku, „Centrum nad Wisłą” w Płocku, ul. Rybaki, statek pasażerski.
Program:
Część I:
1. Otwarcie happeningu.
2. Krótka informacja o Wiśle.
3. Prezentacja przedszkoli i szkół na scenie/na bulwarze.
4. Przedstawienie zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą – przedstawiciele – komendy Straży Miejskiej w Płocku oraz  Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
5. Prezentacje artystyczne przygotowane przez dzieci i młodzież – występują grupy przedszkolne i szkolne.
Część II:
Warsztaty na statku (jednocześnie warsztaty na bulwarach nadwiślańskich).
I. Rejs statkiem po Wiśle połączony z prelekcją na temat źródeł i zagrożeń Wisły oraz jej historii.
Powitanie grupy na statku, omówienie zasad bezpieczeństwa i zadań dla opiekunów młodzieży oraz uczestników (dzieci i młodzieży), sprawy organizacyjne (podział na grupy robocze, przydział zadań),
Zakres tematyczny:
1. Mosty w Płocku („stary i nowy”), Kępa Ośnicka – życie ptaków, ujęcie wody dla Płocka;
2. Skarpa Wiślana w Płocku, jej walory przyrodnicze i krajobrazowe;
3. Obserwacja przez lornetki życia ptaków na Wiśle (wszystkich gatunków ptaków);
4. Rozwój gospodarczy w Dolinie Wisły i jego wpływ na jakość wody w Wiśle (PKN ORLEN SA, oczyszczalnia ścieków w Płocku i zrzut ścieków do Wisły);
5. Rekreacja i turystyka na Wiśle;
6. Obszary cenne przyrodniczo w Dolinie Wisły (obszar Natura 2000, rezerwaty przyrody w Dolinie Wisły);
7. Obserwacja dopływów Wisły (Skrwy Prawej, Brzeźnicy, Skrwy Lewej);
8. Jakość wody w Wiśle, pożytki wodne w Wiśle (ryby i ich ochrona).
Podczas rejsu uczestnicy dowiedzą się czym naprawdę jest Wisła, jaką rolę odgrywa w kształtowaniu się polskiego społeczeństwa, czy lokalny transport rzeczny ma wpływ na regionalną turystykę oraz promocję kultury wokół Wisły a przede wszystkim jest to nasze naturalne oraz historyczno – kulturowe dziedzictwo.
II. Warsztaty i konkursy prowadzone przez  trenerów, wolontariuszy oraz funkcjonariuszy policji i straży miejskiej.

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

2. Warsztaty pn. „Nadwiślańska przystań”
Uczestnicy: młodzież szkolna (od V kl. szkoły podstawowej i szkoła średnia) – 150 osób.
Miejsce: Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie, Bulwar nad Wisłą w Wyszogrodzie.
Gdzie poznać historię Wisły jak nie w Muzeum Wisły. Warto dodać, że Muzeum Wisły w Wyszogrodzie jest jedynym muzeum w regionie poświęconym historii i roli rzeki Wisły. 
Program (warsztaty z podziałem na 2 grupy):
Część I - muzealna:
1.Lekcja muzealna połączona ze zwiedzaniem eksponatów wg. działów: Historia Ziemi Płockiej, Polacy, Żydzi i Olendrzy Ziemi Płockiej, Rola Wisły i kultura ludowa.
Część warsztatowa.
2.Historia żeglugi na Wiśle oraz zwiedzanie makiety drewnianego mostu wykonanej w skali 1:360 o dł. 6 metrów. Model prezentuje most w ostatnich latach jego istnienia, czyli wygląd przeprawy z lat 90. XX wieku". Model słynnego niegdyś mostu to nowy eksponat wyszogrodzkiego muzeum, gromadzącego pamiątki związane z historią miasta i regionu od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych.
3.Zwiedzanie nadwiślańskiego EKOMUZEUM na Górze Zamkowej - fragmenty fundamentów średniowiecznej warowni, a także pamiątki z okresu II wojny światowej oraz pawilonu wystawienniczego z ekspozycją elementów lotniczych samolotu Pe 2, wydobytych w Kamionie w 2015r ze starego koryta rzeki Bzury (lewy dopływ Wisły).
Część II (przyrodnicza, nad rzeką):
Program:
1.Walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe rzeki Wisły oraz jej znaczenie.
2.Bezpieczeństwo powodziowe a zmiany klimatu.
3.Stworzenie dekalogu „Turysty przyjaznego rzece”.
Warsztaty dają możliwość aktywnego zwiedzania całej kolekcji. Zamiast tradycyjnego oprowadzania, proponujemy wspólną przygodę. Aktywne zwiedzanie polega na dyskusji, wymianie spostrzeżeń, rozwiązywaniu zadań - to wyobraźnia i zaangażowanie zwiedzającego stają się prawdziwym muzealnym przewodnikiem.
Dodatkowo poprzez warsztaty chcemy promować lokalne inicjatywy jaką jest powstanie Muzeum Wisły, które powstało poprzez zaangażowanie samorządu, pasjonatów, lokalnej i regionalnej społeczności która przekazuje do zbiorów eksponaty będące w posiadaniu rodzin.

3. Konkurs pn. „Ekodekalog wędkarza – czyli nie tylko wędka czyni Cię wędkarzem” 
- czytaj...

DO POBRANIA:
Regulamin konkursu - pobierz ...
Załącznik nr 1 i 2 - pobierz ...

Prace konkursowe wraz z formularzem konkursowym - załącznik Nr 1 i załącznik nr 2 
należy złożyć lub przesłać w terminie do 30 sierpnia 2018r.

Konkurs o tematyce ekologicznej  przeznaczony dla członków kół wędkarskich.
Uczestnicy: członkowie Kół Polskiego Związku Wędkarskiego z terenu m. Płocka i Powiatu Płockiego (uzgodniono udział w zadaniu).
Nagrody:  3 nagrody. Proponowane nagrody - ponton wędkarski służący m.in. do sprzątania rzeki Wisły.
Finał odbędzie się podczas  Pucharu Wisły Wyszogród 2018 - Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych.
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród wędkarzy wiedzy o:
- wykorzystaniu gospodarczym Wisły,
- ochronie środowiska wodnego,
- żeglarstwie śródlądowym,
- walorach turystycznych rzeki Wisły,
- historycznym znaczeniu Wisły w dziejach Polski,
- kształtowanie właściwej atmosfery rywalizacji wśród wędkarzy.
Prace konkursowe powinny przede wszystkim nawiązywać do tematu konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne i walory przyrodnicze Wisły. Ideą przedsięwzięcia jest popularyzowanie wiedzy w obszarze ochrony wód, z uwzględnieniem walorów turystycznych Wisły. Chcemy przyczynić się do rozwijania wśród wędkarzy postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego.
Przedmiotem konkursu będzie opracowanie projektu plakatu, ulotki w formie elektronicznej lub plastycznej dotyczącego zrównoważonych zasad korzystania z Wisły z zachowaniem porządku i czystości np. Ekodekalog wędkarza – czyli nie tylko wędka czyni Cię wędkarzem. Plakat lub ulotka musi promować także Wisłę, upamiętniając jej historyczny, kulturowy i ekonomiczny potencjał.

4. „Działania wolontarystyczne na rzecz Wisły" - akcja.
Uczestnicy: dorośli – wędkarze – członkowie Kół Polskiego Związku Wędkarskiego z terenu m. Płocka i Powiatu Płockiego przy zaangażowaniu rodzin – ok. 200 osób.
Przykład działań: sprzątanie terenów ogólnodostępnych tj. wzdłuż linii brzegowej Wisły oraz z łodzi na rzece Wiśle.
Celem działań będzie zwrócenie uwagi uczestników akcji na naszą wspólną odpowiedzialność za stan wód np. rzek, angażując jednocześnie społeczności do otaczania ich opieką.
Na świecie ponad 768 milionów ludzi pozbawionych jest dostępu do wody pitnej. Około 1,8 tysiąca dzieci poniżej 5. roku życia umiera codziennie z powodu chorób wywołanych brudną wodą. Ogółem każdego roku śmierć ponosi aż 3,4 miliony osób. Szacuje się, że do 2025 roku 1,8 miliarda ludzi będzie żyło na terenach z chronicznym deficytem wody!
W lokalnym wymiarze działania mają pomóc w utrzymaniu czystości, spławności, naturalności, piękna i zasobności lokalnych wód powierzchniowych.
K
orzystanie z lokalnych zasobów:
- lokalne firmy gospodarujące odpadami SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Płocku – bezpłatnie odbiorą zebrane odpady – dokonano wstępnych ustaleń;
- Urząd Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska wskaże tereny do sprzątania – dokonano wstępnych ustaleń;
- Starostwo Powiatowe w Płocku -Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich wskaże tereny do sprzątania – dokonano wstępnych ustaleń.
Działania będą polegały na umożliwianiu wędkarzom działań na rzecz środowiska lokalnego poprzez sprzątanie nabrzeża wiślanego.


5. Promocja

 

  

 

Partner projektu:

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego